Hoogeveen

     Dorenbos                          Hoogeveen                van de Leur

Home   Database           Home   Database                 Home            History               Notation                Search Tips                  Links                   Contact

 

The Hoogeveen Families Database     Last updated  9 March 2024

 

© 2024 Annelies J. Schlitt

The use of any material derived from this website for commercial purposes is strictly forbidden.

 

Refresh to make sure you have the latest version

 

 

Naam (geboort-dood) & partnernaam (geboort-dood) (trouw)                                              [opmerking]                                                    (doop(/partnerdoop/trouw)/andere)

 

Friesland

 

[The earliest native Hoogeveen families in Friesland (first three below) left no Hoogeveen descendants.]

 

Leeuwarden, Friesland

 

Hijlke (~1580-1623) & Jantje Willems ( ->1623)                                                                                                                    (///Kollumerland FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (~1615-1688) & Trijntje Sijtzes (1620-<1674) (1642) [lakenkoper;Ontfanger der Boelgoederen]      (Kollum/Lw/Leeuwarden FR)

              Wapke Hogeveen (1643- )           [vader is kapitein (zonder voornaam)]                                                                                         (Leeuwarden FR)

              Janke Willems (Hoogeveen) (1643-1680) & Andries Pieters van der Hoeck (1665)                                                (Lw/Den Haag ZH/Leeuwarden FR)

              Tomas Willems (1647- )                                                                                                                                                               (Leeuwarden FR)

              Auckien Willems (1650- )                                                                                                                                                             (Leeuwarden FR)

              Saepke Willems (Hoogeveen) (1652-1680) & Nicolaus Bavius ( ->1715) (1674) [secretaris v. Dantumadeel]                        (Lw/Rinsumageest/Leeuwarden FR)

              Rinske Willems (Hoogeveen) (1655->1698) & Wijbrandus Heems ( -<1698) (1675)                                               (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

              Catharina Willems (Hoogeveen) (1657->1702) & Otto Craemers (1654- ) (1678)                                                            (Leeuwarden FR/Ad/A’dam NH)

              Anna Maria Willems (1661- )                                                                                                                                                      (Leeuwarden FR)

              Thomas Willems (1662- )                                                                                                                                                             (Leeuwarden FR)

              Anna Willems (1664- )                                                                                                                                                                  (Leeuwarden FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (~1615-1688) & Annigje Ottes van den Wijngaerdt ( ->1677) (1674)                                     (Kollum/ /Leeuwarden FR)

       Willem Hijlkes (Hoogeveen) (~1615-1688) & Brechtje Gaeles (1683)                                                                                       (Kollum/Lw/Leeuwarden FR)

 

Joure, Friesland

 

•Sijtse (~1600- )

       Hans Sijtses (Hoogeveen) (1643->1698) & Gooijtske Eckes Hania (1643-1669) (1663)                                                               (Joure/Joure/Joure FR)

              Sijtse Hanses Hoogeveen (1664- )                                                                                                                                              (Joure FR)

              Anke Hanses (Hoogeveen) (1666->1716) & Petrus Jacobs Keverling (1705)                                                            (Joure/Joure/Joure FR)

              Sickstus Hanses Hoogeveen (1667- )                                                                                                                                         (Joure FR)

       Hans Sijtses (Hoogeveen) (1643->1698) & Helena Winter (1669)                                                                                               (Joure/Balk/Balk FR)

              Sijtske Hanses Hoogeveen (1670- )                                                                                                                                            (Joure FR)

              Johannes Hanses Hogeveen (~1670->1714) & Janke Fredricks ( ->1714) (1696)                                ((Woudsend)/(Beetgum)/Beetgum/Leeuwarden FR)

                     Helena Johannes Hogeveen (1697-~1766) & Gerrit Stephanus Rosier (1689- ) (1721)                                                (Heeg FR/Brielle ZH/Leeuwarden FR)

                     Helena Johannes Hogeveen (1697-~1766) & Aukje Clases Klinkert (1742)                                                            (Heeg FR/Ee/Oostdongeradeel FR)

 

Barradeel, Friesland

 

Anne Jentjes (~1600- ) & Eelk Jacobs (1629)                                                                                                                                        (Sb/Sexbierum/Barradeel FR)

       Jacob Annes (1636-<1698)                                                                                                                                                                 (Schalsum/ FR)

       Elscke Annes (Hoogeveen) (~1640-1745) & Teecke Teeckes (1673)                                                                                           (Lippenhuizen/Lw/Leeuwarden FR)

       Elscke Annes (Hoogeveen) (~1640-1745) & Jan de Haan (1699)                                                                                                 (Lippenhuizen/Lw/Leeuwarden FR)

       Jentje Annes (Hogeveen) (1630-1691) & Sijtske Hanses (1670)                                                                                                  (Lippenhuizen/Lw/Leeuwarden FR)

              Anna/Antje Jentjes (Hogeveen) (1672-1742) & Bernardus Hessels Hesselius (1692) [predikant]                                          (Lw/Dongjum/Leeuwarden FR)

              Anne Jentjes (1673-1729) & Tijtje Taekes (1713)                                                                                                                    (Schalsum/Winsum/Baarderadeel FR)

              Rinske Jentjes (1676- )                                                                                                                                                                 (Schalsum FR)

              Meinscke Jentjes (1678- )                                                                                                                                                            (Leeuwarden FR)

              Jochem Jentjes (1680- )                                                                                                                                                               (Schalsum FR)

              Henricus Jentjes (Hoogeveen) (1681-1758) & Goickjen Schellinger (1705)                                                            (Leeuwarden/Ws/Winsum FR)

                     Jentie Hoogeveen (1707- )                                                                                                                                                   (Leeuwarden FR)

              Henricus Jentjes (Hogeveen) (1681-1758) & Baukje Jongendijk (1691- ) (1714)                                                            (Leeuwarden/Gt/Goutum FR)

                     Dieuke Hogeveen (1714-1794) & Nicolaas Wiarda (1737)                                                                                             (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

                     Claaske Hoogeveen (1719->1763) & Gerardus van der Laan (1741)                                                                           (Lw/Lw/Leeuwarden FR)

                     Jentje/Gentius Hoogeveen (1722-<1751) & Tjamke Sipma ( ->1751) (1746) [predikant]                                              (Lw/ /Leeuwarden FR)

                             Hendrijcus Gentius Hogeveen (1748- )                                                                                                                       (Oudwoude FR)

                             Abraham Gentius Hogeveen (1749- )                                                                                                                          (Oudwoude FR)

              Jacob Jentjes (1683- )                                                                                                                                                                   (Schalsum FR)

              Rinske Jentjes (1685- )                                                                                                                                                                 (Schalsum FR)

              Eelke Jentjes (1689- )                                                                                                                                                                   (Schalsum FR)

 

Dokkum, Friesland

 

[The bold print marks the direct ancestors of the author.]

 

•Hans Beerns (1688- ) & Antje Jans (1721)                                                                                                                                           (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Jan Jans (1722- )                                                                                                                                                                                   (Dokkum FR)

       Aafke Jans (1725- )                                                                                                                                                                               (Dokkum FR)

       Berentje Jans (Hogeveen) (1744-1800) & Lambertus van der Laan ( -1817) (1772)                                                               (Lw/Lw/Lw/Leeuwarden FR)

       Berend Jans (Hoogeveen) (1724-1807) & Antje Pieters (1765)                                                                                                  (Dokkum/Hg/Hardegarijp/Eestrum FR)

              Jan Beerns/Berends (Hoogeveen) (1768-1824) & Trijntje Wobbes (van der Schaaf) (1774-1843) (1799)                      (Hg/Wanswerd/Hg/Hardegarijp FR)

                     Berend Jans (Hogeveen) (1804-1878 ) & Sjoukjen Riekeles Visscher (1798-1861) (1828)                                    (Hardegarijp/Eernewoude/Tj/Tietjerksteradeel FR)

                             Jan Berends Hogeveen (1829-1854)                                                                                                                           (Eernewoude/St-Anna Parochie FR)

                            Reike Berends Hoogeveen (1831-1898) & Johanna Angenieta van Almen (1826- ) (1859)                                   (Het Bildt FR/Ad/Ad/A’dam NH)

                                    Johanna Maria Alberta Hoogeveen (1860-1915) & Jan Frederik Morre (1859- ) (1885)                 (Ad/Ad/Ad/A’dam NH)

                             Trijntje Berends Hoogeveen (1834-1834)                                                                                                                  (HB/Het Bildt FR)

                             Elske Berends Hoogeveen (1834-1834)                                                                                                                      (HB/Het Bildt FR)

                             Albertje Berends Hoogeveen (1835-1863)                                                                                                                (Het Bildt/St-Anna Parochie FR)

                             Riekele Berends Hoogeveen (1837-1857)                                                                                                                  (Het Bildt/St-Anna Parochie FR)

                             N.N Hogeveen (1839-1839)                                                                                                                                          (HB/Het Bildt FR)

                     Berend Jans (Hogeveen) (1804-1878) & Minke Eits Wijkstra (1834-1889) (1866)                                                   (Hardegarijp/Oldeboorn/HB/Het Bildt FR)

                             Albertje Berends Hogeveen (1866-1881)                                                                                                                   (Sneek/ FR)

                             Tjitske Berends Hogeveen (1869-1869)                                                                                                                      (Sneek/ FR)

                             Jan Berends Hogeveen (1872-1918)                                                                                                                           (Sneek/Poortugaal ZH)

-                           Tjitske Berends Hogeveen (1875-1905) & Haaije Stegenga (1879-1945) (1900)                                                   (Sneek/Hemelum/Lw/Leeuwarden FR)

                     Akke/Aukje Jans (Hogeveen) (1810-1886)                                                                                                                        (Hardegarijp/Smallingerland FR)

                             Jantje Douwes van der Schaaf Hogeveen (1835-1911) & Abele Velzing (1834-1911) (1869)                          (Hardegarijp/Drachten/Sl/Smallingerland FR)

                     Akke/Aukje Jans (Hogeveen) (1810-1886) & Teunis Harmens Dijkstra (1796-1844) (1838)                      (Hardegarijp/Garijp/Tj/Tietjerksteradeel FR)

              Pieter Beens/Berends (Hoogeveen) (1774-1840) & Reintje/Hinke Ages (Dijkstra) (1776-1821) (1802)                         (Hg/Lekkum/Hg/Hardegarjp FR)

                     Dooitske Pieters (Hoogeveen) (1802-1864) & Ate Gerrits van der Woude (1793-1822) (1822)               (Hardegarijp/Suawoude/Tj/Tietjerksteradeel FR)

                     Antje Pieters (Hoogeveen) (1810-1872) & Wessel Hobbes de Vries (1811-1890) (1837)                           (Hardegarijp/Stiens/Tietjerksteradeel/Achtkarspelen FR)

              Jakob Beens (Hogeveen) (1778-1826) & Rienkje Sjoerds (Stapert) (1782-1845) (1808)                                     (Hardegarijp/Eestrum/Vw/Veenwouden FR)

              Douwe Beens/Berends (Hogeveen) (1772-1846) & Maaike Ijmes (de Vries) (1777-1845) (1798)                                 (Hg/Hardegarijp/Vw/Veenwouden FR)

                     Berend Douwes (Hogeveen) (1803-1873) & Trijntje Hijlkes Kuipers (1808->1877) (1833)                                  (Hardegarijp/Kooten/Tj/Tietjerksteradeel FR)

                             Douwe Berends Hogeveen (1834-1889) & Aaltje de Wit (1859)                                                                           (Leeuwarden FR/Nijensleek/Vledder DR)

                                    N.N. Hoogeveen (1860-1860)

                                    Mattheus Bernhard Hoogeveen (1863-1941) & Sjoukje Boelstra (1890)

                                           Douwe Mattheus Hoogeveen (1891-1976) & Neeltje Boelstra (1931div1938)

                                           Johannes Pieter Hoogeveen (1894-1918)

                                    Catharina Hendrika Hoogeveen (1865-1933) & Gerrit Jan ten Veen (1893)

                                           Henderika Alida Hoogeveen (ten Veen) (1893- ) & Marinus van de Wijgerd (1915div1938)

                                    Hendrika Maria Hoogeveen (1869-1954) & Jan Huhl (1903)                                                                           (Soest UT)

                             Hijlke Berends Hogeveen (1836-1841)                                                                                                                       (Lw/Leeuwarden FR)

                             Ime Berends Hoogeveen (1839-1841)                                                                                                                        (Lw/Leeuwarden FR)

                             Sijtske Berends Hoogeveen (1842-1918) & Pieter van der Werff (1844- ) (1872)                                                (Lw/Leeuwarden/ FR)

                             Maaike Berends Hoogeveen (1852-1856)                                                                                                                  (Lw/Leeuwarden FR)

                             Hijlke Berends Hoogeveen (1846-1926) & Aukje Kerstens de Jong (1849-1896) (1877)                                    (Lw/Heerenveen/Lw/Leeuwarden FR)

                                    Kerst Hijlkes Hoogeveen (1878-1926) & Hillegonde Johanna Feenstra (1882-1946) (1908)                   (Lw/Lw/Leeuwarden FR/Eindhoven NB)

                                           Cato Jacoba Hoogeveen (1909- ) & Johannes Wilhelmus de Leur (1905- ) (1936) (Boxtel NB/Elkerzee ZL/Bergen op Zoom NB/Antwerpen BE)

                                           Aukje Hillegonde Hoogeveen (1911-2008) & Mattheus Jacobus Nicolaas Marcellus Dorenbosch (1906-1986) (1937)

                                                                                                                                                                                           (Boxtel/Den Bosch/Eindhoven NB/Danbury CT USA)

                                           Hijlke Jan Hoogeveen (1917-1992) & Pauline Eckhardine Wilhelmine van Rijn                              (Boxtel NB/ / )

                                           Hijlke Jan Hoogeveen (1917-1992) & Margaretha Elizabeth van Dam (1953)                                         (Boxtel NB/ / )

                                                  Jan Hylke Hoogeveen (1955- ) & Jolanda Verdaat ( div2013)

                                                  Arend Cornelis Hoogeveen (1955- ) & Karen Ludmilla Dirkse van den Heuvel (1982)

                                                  Bernard Michiel Hoogeveen (1959- ) & Eliane Thérčse Catharine Beukers (1996)

                                           N.N. Hoogeveen (1921-1921)

                                    Trijntje Hijlkes Hoogeveen (1880-1885)

                                    Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Josephus Nicolaas Alphonsus Taabe (1916)

                                    Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Gele Fokkema (1939)

                                    Janke Hijlkes Hoogeveen (1883-1971) & Albert van der Schoot (1953)

                                    Berend Hijlkes Hoogeveen (1885-1951) & Johanna Maria Kramer Freher (1924)                                    (A’dam/ / NH)

                                           Aukje Hoogeveen (1926-2009) & Jan van Leenen (1952)                                                                           (A’dam NH/ /Den Haag ZH)

                                           Hijlke Dirk Hoogeveen (1928-1928)

                     Ijme Douwes (Hogeveen) (1804-1894) & Lutske Sijtzes Wijma (1807-1891) (1835)                                     (Hardegarijp/Buitenpost/Tj/Tietjerksteradeel FR)

                             Baukjen Ijmes Hogeveen (1835-1894)                                                                                                                        (Drogeham/ FR)

                                    Ijmkjen Hogeveen (1855-1856)                                                                                                                             (Hg/Hardgarijp FR)

                             Baukjen Ijmes Hogeveen (1835-1894) & Feije Sijmens van der Wal (1874)                                             (Drogeham/ / FR)

                             Maaike Ijmes Hogeveen (1845- )              & Bonne Sijbes Hoekstra (1851- ) (1878)                                          (Hardegarijp/Tietjerk/Tietjerksteradeel FR)

                             Douwe Ijmes Hogeveen (1837-1925) & Joukjen Hendriks Spoelstra (1870)                                                         (Hardegarijp/ / FR)

                                    Ijme Douwes Hoogeveen (1871-1871)

                                    Ijme Douwes Hoogeveen (1872-1965) & Attje Heins Graansma (1899)

                                           Douwe Hoogeveen (1900-1986) & Johanna Kinderman (1922)

                                                  Ijme Hoogeveen (1923-2003) & Jantje Lantinga (1947)

                                                          Douwe Hoogeveen (1948- ) & Elsien Elizabeth Woltema (1973)

                                                          N.N. Hoogeveen (1949-1949)

                                                  Trijntje Hoogeveen (1926-2006) & Jan Looijenga (1950)

                                           Hein Hoogeveen (1902-1943) & Trijntje Koster (1927)                                                                           ( / / /Leeuwarden FR)

                                                  Dieuwke Hoogeveen (1928-2004) & Sjouke Westerhof (1952)

                                                  Attje Hoogeveen (1931-2012) & Tjipke Bergsma

                                                  Froukje Hoogeveen (1936- ) & W. J. Jager

                                           Sijtze Hoogeveen (1904-1993) & Hinke Scheffer (1928)

                                                  Ijme Hoogeveen (1928-2002)

                                                  Sieds Hoogeveen (1933- ) & J. A. Efde (1960)

                                                  Douwe Hoogeveen (1935-2009)

                                                  Gerrit Hoogeveen (1937- ) & S. van der Woude (1964)

                                                  Hein Hoogeveen (1940-1989) & Grietje de Groot (1960)

                                    Jeltje Douwes Hoogeveen (1874-1891)

                                    Hendrik Douwes Hogeveen (1877-1879)

                                    Sijtze Douwes Hogeveen (1878-1961) & Jacoba Edzes Westra (1906)

                                           Douwe Hoogeveen (1907-1989) & Ijmkje van der Mark (1946)

                                           Antje Hoogeveen (1909-1995) & R. Vellinga

                                           Antje Hoogeveen (1909-1995) & Reinder Veenstra (1935)

                                           Joukje Hoogeveen (1911-1999) & Willem Hoekstra (1933)

                                           Jeltje Hoogeveen (1913-1964) & Johannes van der Meulen (1933)

                                           Maaike Hoogeveen (1916-1976) & Hendrik de Jong (1942)

                                           Elisabeth Hoogeveen (1923-1998) & Kornelis Klunder (1941)

                                    Hendrik Douwes Hogeveen (1882-1886)

                             Sijtze Ijmes Hogeveen (1840-1902) & Gepke Folkerts Burema (1870)                                                            (Hardegarijp/ / FR)

                                    Aaltje Sijtzes Hoogeveen (1870-1959) & Auke Johannes Krol (1896)

                                    Lutske Sijtzes Hoogeveen (1876- ) & Krijn Wiegers Dijkstra (1900)

                                    Folkert Sijtzes Hoogeveen (1881-1960) & Johanna Jelles Jelsma (1906)

                                           Gepke Hoogeveen (1907-2001) & Cornelis de Jong (1931)

                                           Aaltje Hoogeveen (1909-1989) & Jacob van der Lijn (1900-1991) (1932)                                     (Het Bildt/Hantum/Huizum/Leeuwarden FR)

                                           Lutske Hoogeveen (1911-1970)

                                    Folkert Sijtzes Hoogeveen (1881-1960) & Trijntje van der Meer (1926)

                             Berend Ijmes Hogeveen (1843-1920) & Romkje Feijes van der Wal (1881)                                             (Hardegarijp/ / /(Dantumadeel FR)

                                    Ijme Hogeveen (1884-1903)

                                    Tjibbeltje Hogeveen (1887-1888)

                                    Tjibbeltje Hogeveen (1890-1972) & Reinder Vellinga (1887- ) (1915)                                                            (Veenwoude/Bergum/ FR)

                                    Tjibbeltje Hogeveen (1890-1972) & Ijsbrand van er Meer (1955)

 

Reitse Jalkes (1690- ) & Beitske Dirks (1722)                                                                                                                                        (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Jalke Reitses (1723- )                                                                                                                                                                           (Dokkum FR)

       Lieukjen Reitses (1723->1760) & Jan Jansen (1745)                                                                                                                      (Dokkum/Metslawier/Dokkum FR)

       Elske Reitses (1723- )                                                                                                                                                                           (Dokkum FR)

       Aafke Reitses (Hoogeveen) (1724-1764) & Dirk Klaassen Adema (1760)                                                                                       (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

       Jeltje Reitses (Hoogeveen) (1733- ) & Pieter Sneider (1768)                                                                                                        (Dokkum/Dokkum/Dokkum FR)

       Jalke Reitses (1734- )                                                                                                                                                                           (Dokkum FR)

       Evert Reitses (Hoogeveen) (1738-<1815) & Sophia ( -1780)                                                                                                        (Dokkum/ / /Leeuwarden FR)

              Antje Everts (1765-1815) & Hendrik Dirks (Dijkstra) (1793)                                                                                                  (Ew/Haulerwijk/Engwierum/Ee FR)

       Evert Reitses (Hoogeveen) (1738-1810) & Baukje Martens (de Vries) (1743-1818) (1781)                                                    (Dk/Dokkum/Leeuwarden FR)

               Reitse Everts (1782-1785)                                                                                                                                                          (Lw/Leeuwarden FR)

 

Sape Gosses (1720-1807) & Grietje Klases (1749)                                                                                                                               (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Geeske Sapes (1750- )                                                                                                                                                                         (Dokkum FR)

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Sjoukje Cornelis ( -1784) (1776)                                                                                       (Dk/Dk/Dokkum FR)

              Sape Gosses (1777-1799)                                                                                                                                                            (Dk/Dokkum FR)

              Grietje Gosses (1778- )                                                                                                                                                                (Dokkum FR)

              Klaas Gosses (1783- )                                                                                                                                                                    (Dokkum FR)

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Beitske Jans (1762-1807) (1785)                                                                           (Dk/Dk/Dokkum FR)

              Grietje Gosses (1786- )                                                                                                                                                                (Dokkum FR)

              Klaaske Gosses (1791- )                                                                                                                                                               (Dokkum FR)

       Gosse Sapes (Hogeveen) (1752-1826) & Janke Uilkes (1759-1826) (1809)                                                                           (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Klaas Sapes (1754- )                                                                                                                                                                             (Dokkum FR)

 

 [Pieter Martens changed his surname from Hoogeveen to Spring/Spreng, but not all of his children followed suit.]

•Marten Pieters (~1700- ) & Rixt Martens ( ->1755)                                                                                                                            (///Dokkum FR)

       Maria Martens Hoogeveen (1723->1776) & Johannes Gerardus (Suijrman) (1723-1776) (1743)                                (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Pieter Martens (Hogeveen/Spring) (1731-1775) & Minke Alberts ( -<1764) (1751)                                                             (Dk/Dk/Dokkum FR)

              Rigstje Pieters (Hoogeveen/Spring) (1752-1812) & Durk Wiebrens (Keuning) (1745-1811) (1781)                                 (Dk/Gerkesklooster/Dokkum FR)

              Albert Pieters (Hoogeveen/Spring) (1756-1827) [ongehuwd]                                                                                                    (Dk/Dokkum FR)

              Sijtske Pieters (Hogeveen/Spring) (1758-1826) & Aleff Pieters (Kok) ( -<1818) (1782)                                                         (Dokkum/Damwoude/Kollum FR)

              Marike Pieters Hogeveen (1760-1774)                                                                                                                                     (Dokkum/ FR)

       Pieter Martens (Hogeveen/Spring) (1731-1775) & Antje Eelkes (1735-1800) (1764)                                                               (Dk/Dk/Dokkum FR)

              Marten Pieters (Hogeveen) (1765-1765)                                                                                                                                  (Dk/Dokkum FR)

              Marten Pieters Hogeveen (1766-1831) & Grietje Lieuwes (de Vries) (1755-1835) (1800div1819)                                      (Dokkum/Lw/Leeuwarden FR)

              Eelke Pieters (Hoogeveen/Spring) (1771-1826) & Grietje Durks (Albertsma) (1778-1825) (1802)                                            (Dk/Dk/Dokkum FR)

              Grietje Pieters (Hogeveen/Spring) (1773->1825) & Johannes Wijbes (Loojenga) (1773-1825) (1796)                 (Dokkum/Hallum/Ferwerderadeel FR)

       Grijttje Martens (1732- )                                                                                                                                                                     (Dokkum FR)

       Janke Martens (1732- )                                                                                                                                                                       (Dokkum FR)

       Grijttje Martens (1733- )                                                                                                                                                                     (Dokkum FR)

       Margarita/Grietje Martens Hoogeveen (1734->1770) & Cornelis Engels (van Ransbeek) ( -1770) (1753) [kget:Rix M.;Mar,Cnls Surm.] (Dk/Dk/Dokkum FR)

       Martha Martens (1737- )                                                                                                                                                                    (Dokkum FR)

 

 

Gorredijk, Friesland

 

•Albert Tjebbes (1696- ) & Joukje Sierds (1709- ) (1738)                                                                                                                     (Langezwaag/Kz/Kortezwaag FR)

       Reinskje Alberts (Hogeveen) (1741-1817) & Gerhardus Johannes Couperus (~1740-1808) (1766)                               (Gd/Augustinusga/Gorredijk FR)

       Fetje Alberts (1743-1772) & Dirk Petrus Bruining (1763)                                                                                                             (Gd/ /Gorredijk FR)

       Eelkje Alberts (1745-1809) & Klaas Jacobus Faber (1739-1816) (1772)                                                                                       (Gd/Gd/Gorredijk FR)

       Aaltje Alberts (~1750- ) & Focke Sijtzes (1768)                                                                                                                               (Gd/ /Gorredijk FR)

       Swaantje Alberts (1750-1764)                                                                                                                                                           (Gd/Gorredijk FR)

       Sierd Alberts (1747-1811) & Metje Jacobus Faber (1751-1829) (1771)                                                                                       (Gd/Gd/Gorredijk FR)

              Joukje Sierds (1773- )                                                                                                                                                                   (Gorredijk FR)

              Albert Sierds (Hogeveen) (1775-1826) & Trijntje Jans (Kingma) (1779-1811) (1800)                                                    (Gd/Gd/Gorredijk FR)

                     Popkjen Alberts (Hogeveen) (1800-1869) & Popke Harkes Harkes (1796-1876) (1829)                                       (Gd/Gorredijk/Opsterland FR)

                     Mettje Alberts (Hogeveen) (1802-1873) & Pieter Romkes de Weerd (1800-1872) (1827)                                      (Gorredijk/Lemmer/Lemsterland FR)

                     Joukje Alberts Hogeveen (1804-1804)                                                                                                                               (Gd/Gorredijk FR)

                     Joukje Alberts Hogeveen (1805-1839)                                                                                                                               (Gd/Gorredijk FR)

                     Janna Alberts (Hogeveen) (1807-1807)                                                                                                                             (Gd/Gorredijk FR)

                     Janna Alberts (Hogeveen) (1809-1864)                                                                                                                             (Gorredijk FR/Haarlem NH)

                             Gerritje Hoogeveen (1834-1835)                                                                                                                                 (Lemmer/Lemsterland FR)

                     Janna Alberts (Hogeveen) (1809-1864) & Georg Andreas Seelig (1810-1872) (1845)                                     (Gorredijk FR/Beieren DE/A’dam/Haarlem NH)

                     Fokeltje Alberts (Hogeveen) (1810-1810)                                                                                                                         (Gd/Gorredijk FR)

                     Jacobus Alberts (Hogeveen) (1811-1811)                                                                                                                          (Bz/Beetsterzwaag FR)

              Jakobus Sierds (1776- )                                                                                                                                                                (Gorredijk FR)

              Fokeltje Sierds (Hogeveen) (1780-1857) & Arend Tjebles (Jagersma) (1778-1850) (1807)                                                    (Gd/Kortezwaag/Gorredijk FR)

              Tjibbe Sierds (Hoogeveen) (1783-1849)                                                                                                                                   (Gd/Gorredijk FR)

              Wobbe Sierds (Hoogeveen) (1785-1843)                                                                                                                                 (Gd/Gorredijk FR)

              Limme Sierds (1788- )                                                                                                                                                                  (Gorredijk FR)

              Klaas Sierds (Hogeveen) (1778-1828) & Janke Wiebes Brouwer (1784-1823) (1808)                                                    (Gd/Gd/Gorredijk FR)

                     Grietje Klazes Hogeveen (1809-1891) & Beene Sipkes Luxwolda (1809-1894) (1838)                                                   (Gorredijk/Luxwoude/Opsterland FR)

                     Mettje Klazes Hoogeveen (1811-1886) & Jacob Oebeles van der Werf (1810- ) (1837)                                   (Gorredijk/Luxwoude/Opsterland FR)

                     Aaltje Klazes Hogeveen (1813-1890) & Jan Jans Weis (1817-1901) (1845)                                                               (Gorredijk/Drachten/Smallingerland FR)

                     Joukjen Klazes Hogeveen (1818-1819)                                                                                                                               (Gd/Gorredijk FR)

                     Johannes Klazes Hogeveen (1822-1823)                                                                                                                           (Gd/Gorredijk FR)

                     Sierd Klazes Hogeveen (1809-1866) & Anna Wouters Jongbloed (1806-1880) (1840)                                                    (Gd/Gorredijk/Opsterland FR)

                             Alberdina Sierd Hogeveen (1844-1921) & Johannes Gerard Gräler (1867)                                                ( / /‘s-Gravenzande ZH)

                             Janke Sierd Hogeveen (1849- ) & Arent Geerts Bruinsma (1844- ) (1875)                                                           (Gorredijk/Wijneterp/Opsterland FR)

                             Wiebe Sierd Hogeveen (1851-1852)

                             Klaas Sierd Hogeveen (1840-1903) & Aaltje Folkes Veenstra (1836- ) (1864)                               (Gorredijk/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                    Anna Hogeveen (1865-1920)

                                    Hinke Hoogeveen (1868-1916) & Pieter Veensma (1871- ) (1899)                                                           (As/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                    Alberdina Hoogeveen (1870-1871)

                                    Alberdina Hoogeveen (1872-1890)

                                    Jitske Hoogeveen (1874-1928)

                                    Sierd Hoogeveen (1876-1904)                                 

                             Wouter Sierd Hogeveen (1841-1923) & Grietje Adams Vondeling (1846- ) (1867)                                        (Gorredijk/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                    Sierd Hogeveen (1868-1960) & Antje van Weperen (1909)                                                                           (Opsterland/ / FR)

                                           Grietje Hogeveen (1910-2009)

                                           Jantje Hogeveen (1912-2910)

                                           Anna Hogeveen (1913-2012) & Lubbert de Boer (1870-1936) (1897)

                                           Jannes Hogeveen (1914- )

                                    Adam Hoogeveen (1870-1953) & Antje van Dijk (1868- ) (1898)                                                            (Ol/Sneek/Opsterland FR)

                                           N.N. Hogeveen (1899-1899)

                                           Wouter Hogeveen (1900-1990) & Gepke de Leeuw (1941)

                                                  Ans Ada Hoogeveen (1942- )

                                           Trijntje Hogeveen (1905-1905)

                                           Trijntje Hogeveen (1907-1994) & Hendrik Ferwerda (1932)

                                    Anna Hoogeveen (1873-1967) & Lubbert de Boer (1897)                                                                           (Opsterland/ / FR)

                                    Klaas Hoogeveen (1878-1881)                                                                                                                              (Opsterland FR)

                                    N.N. Hoogeveen (1880-1880)                                                                                                                                (Opsterland FR)

                                    Martje Hoogeveen (1881-1976) & Tette Hotzes Hofstra (1903)                                                            (Opsterland/ / FR)

                                    Klaas Hoogeveen (1883-1932) & Aaltje van Wallinga (1908)                                                                           (Opsterland/ / FR)

                                           Anna Hogeveen (1909-1981) & Gerard Ido Albronda (1934)

                                           Grietje Hogeveen (1912-1988)

                                           Hiltje Anna Hogeveen (1922- )

                                           Wouter Sierd Hogeveen (1924-2001) & Hendrika Rinskje Wiekel (1953)

                                    Alberdina Hoogeveen (1886-1972)                                                                                                                      (Opsterland FR/Apeldoorn GD)

                                    Hendrikje Hoogeveen (1889-1969) & Gerrit Jacobus Lammers (1913)                                                         (Opsterland/ / FR)

                             Wobbe Sierd Hogeveen (1843-1909) & Aukje Gaukes Bruinsma (1844-1927) (1872)                   (Gorredijk/Siegerswoude/Ooststellingwerf FR)

                                    Anna Hogeveen (1873-1941)

                                    Anna Hogeveen (1873-1941) & Derk Koning (1897)

                                    Anna Hogeveen (1873-1941) & Jan Davids (1918)

                                    Sierd Klaas Hogeveen (1875-1951) & Grietje Kramer (1929)

                                    Aaltje Hogeveen (1876-1952) & Antonij Braakman (1876- ) (1904)                                             (Ooststellingwerf FR/Odoorn/Emmen DR)

                                    Gauke Hogeveen (1879-1944)

                                    Klaas Hoogeveen (1881-1920) & Cornelia van Dorp (1879- ) (1905)                 (Ooststellingwerf FR/WZ/Wijk aan Zee NH/Haarlem NH/Den Haag ZH)

                                           Wobbe Hoogeveen (1906-1971) & Greta Dekker (1936)

                                                  Greta Cornelia Helena Hoogeveen (1937- )

                                                  Ernst Klaas Tammo Hoogeveen (1939-1996) & Cornelia Fokje Janson (1971)

                                                          Paul Ernst Wobbe Hoogeveen (1974- )

                                                          Peter George Tammo Hoogeveen (1976- )

                                                  Wobbe Kees Hoogeveen (1942-1943)

                                                  Marian Annette Hoogeveen (1944- )

                                                  Elisabeth Hendrika Frederique Hoogeveen (1952- )

                                           Hendrika Johanna Hoogeveen (1909-1980) & Frederik Gerard de Rijke (1907- ) (1935)               (Heemskerk NH/Nijmegen GD/Den Haag ZH)

                                    Frouwkje Hoogeveen (1884-1944)

                     Wiebe Klazes Hogeveen (1815-1875) & Zijke Annes Bakker (1816-1858) (1842)                                                   (Gd/Gorredijk/Wonseradeel/Makkum FR)

                             Klaas Wiebes Hogeveen (1842-1843)

                             Janke Wiebes Hoogeveen (1844- ) & Geert Pot (1845- ) (1871)                                                                           (Makkum/Harlingen/ FR)

                             Pietje Wiebes Hoogeveen (1845- )

                             Anne Wiebes Hoogeveen (1846-1867)                                                                                                                       (Makkum/ FR)

                             Grietje Wiebes Hoogeveen (1849-1924) & Georg Andries Leverland (1875)

                             Klaas Wiebes Hoogeveen (1852-1914) & Trijntje Bartstra (1875)

                                    Grietje Hoogeveen (1876-1931) & Jan de Groot (1889- ) (1911)                                              (Makkum/Oldeboorn/Wymbritseradeel FR)

                                    N.N. Hoogeveen (1878-1878)

                                    Sijke Hoogeveen (1892- )

                             Gerbrand Wiebes Hoogeveen (1854- )

                             Gerbrand Wiebes Hoogeveen (1856- )

                     Jacobus Klazes Hogeveen (1818-1899) & Anke Jippes Tamminga (1815-1877) (1843)                                     (Gorredijk/Langezwaag/Opsterland FR)

                            Sjoukjen Hogeveen (1844-1909) & Gerrit Arents Hoen (1872)

                             Janke Hogeveen (1845-1929) & Wouter Pieters van der Bij (1834- ) (1875)                                             (Gorredijk/Kortezwaag/Opsterland FR)

                             Grietje Hogeveen (1846-1887) & Anne Ringenoldus (1884)

                             Metje Jacobus Hoogeveen (1849-1850)                                                                                                                     ( /Opsterland FR)

                             Klaas Hogeveen (1854-1856)

                             Jippe Jacobus Hoogeven (1847-1921) & Jeltje Tjibbes Smits (1873)

                                    Jacobus Hoogeveen (1874-1945) & Elisabeth Jonker (1875- ) (1898)                                                           (Lh/Lippenhuizen/Opsterland FR)

                                           Jippe Hoogeveen (1898-1983) & Trijntje de Jong (1902- ) (1923)                               (Lippenhuizen/Jubbega-Schurega/Opsterland FR)

                                                  Jacobus Hoogeveen (1924- )

                                                  Anna Grietje Hoogeveen (1927- )

                                                  Johannes Hoogeveen (1934- )

                                                  Hendrik Hoogeveen (1942- )

                                           Hendrik Hoogeveen (1901-1902)

                                           Hendrik Hoogeveen (1904-1970) & Anna de Vries (1925)

                                                  Elisabeth Hoogeveen (1926- )                                        

                                           Tjibbe Hoogeveen (1906-2001) & Janke van Rosmalen (1934)

                                                  Hiltje Elisabeth Hoogeveen (1935- )                             

                                                  Elisabeth Hiltje Hoogeveen (1939- )                             

                                           Roel Hoogeveen (1908-2001) & Maaike Tulner (1935)

                                                  Jacobus Hoogeveen (1937- )                                          

                                                  Jan Hoogeveen (1938-1984) & Sieni ter Mors (1963)

                                                          Annemarie Hoogeveen (1965- )

                                                          Heleen Hoogeveen (1966- )

                                                  Elisabeth Hoogeveen (1942- )                                        

                                           Harm Hoogeveen (1910-1977) & Anna Annema (1933)

                                                  Minke Hoogeveen (1936-2006) & Roelof Hoekstra (1955)

                                                  Minke Hoogeveen (1936-2006) & Nanne Wiersma (1982)

                                                  Elisabeth Hoogeveen (1940- )                                        

                                    Tjibbe Hoogeveen (1875-1956) & Jacobjen Jansma (1900)

                                           Jippe Hoogeveen (1901-1976) & Maria de Vos (1927)

                                                  Tjibbe Hoogeveen (1930- )

                                                  Gerrit Hoogeveen (1934-1996) & Rinskje de Vries (1956)

                                                          Jippe Hoogeveen (1956- )

                                                          Annemarieke Hoogeveen (1958- )

                                                          Roel Hoogeveen (1959-2009) & Cornelia Jolanda Wagenaar (1984)

                                                                 Heleen Rianne Hoogeveen (1989- )

                                                                 Irene Jolanda Hoogeveen (1992- )

                                                          Martin Hoogeveen (1966-1992) & Jacob Velde (1926)

                                                  Gerrit Hoogeveen (1934-1996) & Grietje Dijkstra (1976)

                                           Fokje Hoogeveen (1903- )

                                    Anke Hoogeveen (1877-1947) & Jan van der Sluis (1875- ) (1902)                                             (Lippenhuizen/Siegerswoude/Opsterland FR)

                                    Bontje Hoogeveen (1881-1960) & Wiebe van der Sluis (1908)

                                    Harm Hoogeveen (1883-1883)

                                    Sjoukje Hoogeveen (1884-1952) & Meine Jelsma (1908)

                                    Harm Hoogeveen (1887-1981) & Trijntje de Haan (1913)

                                           Aafke Hoogeveen (1915-1971)

                                           Jeltje Hoogeveen (1916-1995)

                                           Roel Hoogeveen (1918-1982) & Gerritje van Dusschoten (1944)

                                                  Geertruida Hoogeveen (1945- )

                                                  Trijntje Hoogeveen (1947- )

                                                  Marijke Hoogeveen (1951- )

                                                  Hanneke Hoogeveen (1958- )

                                           Anke Hoogeveen (1920- )

                                           Jippe Hoogeveen (1927- )

 

Jacob Ijdes (~1700- ) & Aafke Sijbrandts (1724)                                                                                                                                   (///Harlingen FR)

       Maijke Jacobs (Hoogeveen) (1736- ) & Lolle Jacobs (Kok) (1759)                                                                                                (Hl/Hl/Harlingen FR)

 

[Pieter registered under the name Hoogeveen, but his family didn’t get it right.  He was buried eight years later as Pieter Tijssens van der Veen.]

•Pieter Tijssens (Hoogeveen) (van der Veen) (~1755-1819) (1784) & Antje Sijmons (1784)                                             (Marum/Marum/Ferwerderadeel FR)

       Grietje Pieters (Hoogeveen/van der Veen) (1784->1811)                                                                                                            ( /Hallum FR)

       Sijmon Pieters (Hoogeveen/van der Veen) (1785->1811)                                                                                                            ( /Marum FR)

 

Ooststellingwerf, Friesland

 

Hendrik IJbes (~1720-1785) & Grietje Jannes ( -1795)                                                                                                                        (///Ooststellingwerf FR)

       Jannes Hendriks (Hoogeveen) (1746-1825) & Jantje Alles (1745-1806) (1801)                                                            (Oosterwolde/Fl/Fochteloo FR)

              Grietje Jannes (Hoogeveen) (1802-1871) & Theunes Luiten Brinksma/Smit (1791-1850) (1826)                        (Fochteloo FR/Smilde DR/Ooststellingwerf FR)

              Grietje Jannes (Hoogeveen) (1802-1871) & Jan Bouwes Leekstra (1794-1868) (1852)                                     (Fochteloo/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

              IJbe Hendriks (1811-1811)                                                                                                                                                          (Groningen GR)

       Geertje Hendriks (1748- )                                                                                                                                                                   (Oosterwolde FR)

       Aeltje Hendriks (1753- )                                                                                                                                                                      (Elslo FR)

       Antje Hendriks (1755- )                                                                                                                                                                       (Makkinga FR)

       Trijntje Hendriks Ijbes (1758-1826) & Ijsak Jannes (Poutsma) (1752-1823) (1786)                                                               (Elslo/As/Appelscha FR)

       Antje Hendriks (Hoogeveen) (1761-1810) & Jacob Foppen (1784)                                                                                             (Elslo/Haule/Haule FR)

       Theunis Hendriks (Hoogeveen) (1750-1813) & Wobbigjen Douwes ( -1794) (1787)                                                               (As/As/Appelscha FR)

       Theunis Hendriks (Hoogeveen) (1750-1813) & Antje Pieters (Eisinga) (1759-1840) (1795)                                                    (As/As/Appelscha FR)

              Pieter Theunes (Hoogeveen) (1799- )                                                                                                                                       (Appelscha FR)

              Pieter Theunes (Hoogeveen) (1801-1847)                                                                                                                               (Appelscha/Ooststellingwerf FR)

              Eise Theunes (Hoogeveen) (1802-1850)                                                                                                                                   (Appelscha/Ooststellingwerf FR)

              Hendrik Theunes (Hoogeveen) (1796-1868) & Albertje Sijmens Brinksma (1796-1881) (1819)                    (Fochteloo/Oud-Beets/Oldeberkoop FR)

                     Antje Hendriks Hogeveen (1823- )                                                                                                                                      (Appelscha FR)

                     Antje Hendriks Hogeveen (1826-1899) & Cornelis Westerhoff (1850)                                                            (Appelscha/ / FR)

                     Antje Hendriks Hogeveen (1826-1899) & Jan Alberts Oosterloo (1856)                                                            (Appelscha/ / FR)

                     Willemtje Hendriks Hoogeveen (1829-1895) & Engbert Pieters Bakker (1851)                                               (Appelscha/ / FR)

                     Jantjen Hendriks Hoogeveen (1834-1884) & Albert Martens Witvoet (1855)                                                           (Appelscha/ / FR)

                     Trijntje Hendriks Hoogeveen (1837-1907) & Koop Jans Drok (1871)                                                                           (Appelscha/ / FR)

                     Trijntje Hendriks Hoogeveen (1837-1907) & Jacob Jans Drok (1877)    [broer]                                                              (Appelscha/ / FR)

                     Theunis Hendriks Hoogeveen (1819-1897) & Geesjen Willems Bosch (1848)                                                               (Appelscha/ / FR)

                             Hendrik Theunes Hoogeveen (1849-1915) & Cornelia Annes Zwart (1880)

                                    Johanna Hoogeveen (1881-1937) & Lenze van Weperen (1909)

                                    Theunis Hoogeveen (1883-1869) & Trijntje Berga (1908)

                                           Jantje Hoogeveen (1909-1992) & Jeen Lingsma (1938)

                                           Cornelia Hoogeveen (1911-1991) & Jan van der Werf (1935)

                                           Abeltje Hoogeveen (1914-1985) & Albert Wiebo Burgij (1940)

                                           Hendrik Hoogeveen (1917-1986) & Derkina Staal (1949)

                                                  Berendje Hoogeveen (1950- )

                                                  Theunis Hoogeveen (1952- )

                                                  Trijntje Hoogeveen (1955- )

                                           Geesje Hoogeveen (1920-2011) & Willem van Wijk (1949)

                                           Gosse Hoogeveen (1934- )

                                    N.N. Hoogeveen (1886-1886)

                                    Geesje Hoogeveen (1887-1889)

                                    Anne Hoogeveen (1890-1958) & Hiltje van Rozen (1895- ) (1926)                                             (Smilde DR/Fochteloo/Ooststellingwerf FR)

                                           Jantje Hoogeveen (1927-2007) & Gerke Rosema (1952)

                                           Cornelia Hoogeveen (1936- )

                                    Geesje Hoogeveen (1894-1918)

                             Albertje Theunes Hoogeveen (1851-1910) & Gerrit Jeens Stoker (1875)                                                ( / / /Ooststellingwerf FR)

                             Alberdina Theunes Hoogeveen (1853-1927)

                             Willem Theunis Hoogeveen (1857-1932) & Aaltje Lenzes Koopmans (1884)

                                    Geesje Hoogeveen (1886-1886)

                                    Metje Hoogeveen (1887-1967)

                                    Geesje Hoogeveen (1889-1975) & Jeen Stoker (1910) [cousin via Albertje above]

                                    Aafje Hoogeveen (1894-1962) & Hendrik Mulder (1920)

                                    Albertje Hoogeveen (1899-1964) & Wiebe Mulder (1928)

                             Antje Theunes Hoogeveen (1862-1915)

                     Sijmen Hendriks Hoogeveen (1821-1882) & Baukje Durks de Klein/Vries (1829-1902) (1852)                 (Appelscha/Langezwaag/Ooststellingwerf FR)

                             Albertje Sijmens Hoogeveen (1853-1854)                                                                                                                 ( /Ooststellingwerf FR)

                             Albertje Sijmens Hoogeveen (1855-1855)                                                                                                                 ( /Ooststellingwerf FR)

                             Albertien Hoogeveen (1856-1923)

                                    Baukje Hoogeveen (1889-1890)

                             Albertien Hoogeveen (1856-1923) & Okke Wildschut (1890)

                             Aaltje Sijmens Hoogeveen (1859-1914) & Hendrik Boers (1862- ) (1884)                                             (Ooststellingwerf FR/Hardenberg OV/A’dam NH)

                             Hendrik Sijmens Hoogeveen (1861-1880)

                             Louw Sijmens Hoogeveen (1863-1895) & Eltje de Boer (1889)

                                    Sijmon Hoogeveen (1889-1890)                                                                                                                           (Os/Ooststellingwerf FR)

                                    Sijmon Hoogeveen (1891-1959) & Jannetje Lammertse (1920)

                                    Sijmon Hoogeveen (1891-1959) & Jansje van Westervoort (1943)

                                    Pieter Hoogeveen (1893-1895)

                             Antje Sijmens Hoogeveen (1869-1943) & Leendert Verstijnen (1921)

                             Willemtje Sijmens Hoogeveen (1872-1966) & Gerrit Liefting (1869- ) (1906)                                             (Appelscha FR/Arnhem/Amersfoort UT)

                             Dirk Sijmens Hoogeveen (1854-1929) & Jebbigje Palmbos (1864-1951) (1883)                                                    (As/Appelscha/ FR)

                                    Antje Hoogeveen (1884-1906)                                                                                                                              (Appelscha FR)

                                    Baukjen Hoogeveen (1887-1975) & Albert Bouw (1912)

                                    Sijmen Hoogeveen (1889-1971) & Maartje Bouw (1918)                                                                                       (Appelscha/ / FR)

                                           Jebbigje Hoogeveen (1919-2004)

                                           Jantje Hoogeveen (1920- )

                                    Marten Hoogeveen (1891-1972) & Jantje Smeenge (1925)                                                                           (Appelscha/ / FR)

                                           Jebbigje Hoogeveen (1926- )

                                           Theo Dirk Hoogeveen (1938-1938)

                                    Louw Hoogeveen (1894-1896)

                                    Louw Hoogeveen (1897-1973) & Wilhelmina van Dam (1920)                                                            (Ooststellingwerf FR/ /Heerlen LB)

                                           Dirk Sijmens Hoogeveen (1920-1935)                                                                                                          (Heerlen LB/ )

                                           Johan Conrad Hoogeveen (1932-1969) & Trijntje Maria Bos (1957)                                                        (Eh/ /Eindhoven NB/Den Haag ZH)

                                                  Dirk Sijmon Hoogeveen (1962- )                                                                                                             (Rijswijk ZH)

                                                  Rosina Violetta Hoogeveen (1964- )                                                                                                      (Rijswijk ZH)

                                           Dirk Sijmens Hoogeveen (1936-1936)                                                                                                          (Eindhoven NB)

                                    Hendrikje Hoogeveen (1900-1947) & Geurt Bouw (1917div1930)

                                    Alberdina Hoogeveen (1902-1973) & Hendrik Brinksma (1925)

                                    Antje Hoogeveen (1906-1984) & Johannes Hermann van Dam (1930)

                             Teunis Sijmens Hoogeveen (1866- ) & Albertje Jans Hogeveen (1868-1940) (1896)                                (Ooststellingwerf/Opsterland FR/A’dam NH)

                                    Sophia Baukina (1897-1980)

                                    Simon Jan Hoogeveen (1898-1964) & Adriana Aartje van de Graaf (1923)

                                           Antoinette Christina Hoogeveen (1925-2010) & Theodorus Johannes Vilters (1947)

                                           Teunis Simon Hoogeveen (1927-1997) & Wilhelmina Helena Taats (1953)

                                                  Menno Sander Hoogeveen (1963- )

                                    Simon Jan Hoogeveen (1898-1964) & Margaretha Maria Koelewij (1961)

                                    Jan Theunis Hoogeveen (1900-1962) & Jacoba Adriana van Zuilen (1927)

                                           Teunis Cornelis Hoogeveen (1927-1927)

                                           Teunis Simon Hoogeveen (1929-2000) & Antonia Hendrina Steijger (1953)

                                                  Michelina Hoogeveen (1958- )

                                                  Arjen Hoogeveen (1963- )

                                           Hendrika Jacoba Hoogeveen (1931- )

                                           Jan Kees Hoogeveen (1940-1965)

                                    Laurens Hendrik Hoogeveen (1902-1907)

                                    Hendrik Fokke Hoogeveen (1904-1985) & Willemijntje Jorgensen (1906- ) (1929)                                         (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                                           Freddy Hoogeveen (1935- )

                                    Teunis Simon Hoogeveen (1905-1990) & Elisabeth Wilhelmina Maria Ruts (1926)

                                           Johannes Theodorus Hoogeveen (1926- )

                                           Albertje Hoogeveen (1931- )

                                           Cornelia Hoogeveen (1932- )

                                           Sophia Baukina Hoogeveen (1944- )

                                    Fokke Albertus Hoogeveen (1907-1981) & Marrigje van Eif (1933)                                                                     (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                                    Laurens Hendrik Hoogeveen (1908-1966) & Catharina Johanna Louise Grevelt (1938div1952)

                                           Thea Hoogeveen (1939-1998) & Frans Löbler (1960)

                                           Thea Hoogeveen (1939-1998) & Franciscus Johannes Schreijer (1979)

                                           Elly Hoogeveen (1943- )

                                           Sonja Hoogeveen (1947- )

                                           Robert Gerard Hoogeveen (1952- )

                                    Laurens Hendrik Hoogeveen (1908-1966) & Wilhelmina Pieternella de Klerk (1963)

                     Jan Hendriks Hoogeveen (1832-1896) & Sijtske Fokkes Annema (1861)                                                            (Appelscha/ / FR)

                             N.N. Hoogeveen (1862-1862)

                             Rompkje Jans Hoogeveen (1863-1948)

                             Hendrik Jans Hoogeveen (1865-1936) & Tjipkje Tjeerds de Haan (1770- ) (1893)

                                    Sietske Hoogeveen (1894-1945) & Evert Oelof (1918)

                                    Jan Hoogeveen (1895-1954) & Antonia van Huijzen (1899- ) (1923)                                                            (Leeuwarden FR/Af/Amersfoort UT)

                                           Tjipkje Margrietha Hoogeveen (1924- )

                                           Margrietha Hoogeveen (1937- )

                                    Romkje Hoogeveen (1897-1898)

                                    Tjitske Hoogeveen (1899-1985) & Cornelis de Graaf (1931)

                                    Romkje Hoogeveen (1901-1921)

                                    Aaltje Hoogeveen (1904-1981)

                                    Tjeerd Hoogeveen (1908-1976) & Grietje Vellinga (1909- ) (1932)                                             (Lw/Leeuwarden/Leeuwarderadeel FR)

                                           Hiltje Hoogeveen (1933- )

                             Albertje Jans Hogeveen (1868-1940) & Teunis Sijmens Hoogeveen (1866- ) (1896)                        (Opsterland/Ooststellingwerf FR/A’dam NH)

                             Fokke Jans Hoogeveen (1871-1954) & Aaltje de Boer (1896)

                                    Jan Hoogeveen (1897-1985) & Joukje Kijlstra (1920)

                                           Fokke Jan Hoogeveen (1921-1991) & Antje Witteveen (1947)

                                                  Hinke Meta Bouina Hoogeveen (1947- )

                                                  Joukje Gertrude Titia Hoogeveen (1950- )

                                           Fokke Jan Hoogeveen (1921-1991) & Jantje Hendrikje Bakkenes (1957)

                                                  Willemina Janneke Henderika Hoogeveen (1958- )

                                                  Jan Fokke Hoogeveen (1961- )

                                                  Henriette Francisca Jeannette Hoogeveen (1963- )

                                           Geert Sietze Hoogeveen (1924-1973) & Jitske Santema (1950)

                                           Joukje Hoogeveen (1934- )

                                    Jan Hoogeveen (1897-1985) & Anna Catharina Kooi (1961)

                                    Fokke Hoogeveen (1901->1926 )

                                    Sietske Hoogeveen (1902-1996) & Jacob Foppema (1976)

                     Pieter Hendriks Hoogeveen (1840-1893) & Margje Uilkes Haanstra (1872)                                                                        (Appelscha/ / FR)

                             Uilke Hoogeveen (1873-1873)

                             Margje Hoogeveen (1874-1945) & Pieter Jans Balstra (1896)

                             Hendrik Hoogeveen (1876- ) & Aaltje Snijder (1877- ) (1904)                                                                           (Ooststellingwerf FR/Zuidwolde/Haren GR)

                                    Johanna Hoogeveen (1905-1981)

                                    Martha Hoogeveen (1907-1994) & Hendrik Willem van der Horn (1935)

                                    Grietje Margje Hoogeveen (1909-1989)

                                    Hermina Hoogeveen (1912-1912)

                             Albertje Hoogeveen (1879-1925) & Hette de Vos (1907)                                                                                       ( / / /Ooststellingwerf FR)

                             N.N. Hoogeveen (1882-1882)

 

 

Opsterland, Friesland

 

•Jan Durks (~1710- ) & Hijlkje Fokkes (1728)                                                                                                                           (Lippenhuizen/Kortezwaag/Terwispel FR)

       Durk Jans (Hogeveen) (1735-1818) & Antje Oebeles ( ->1816) (1770)                                                                                       (Lh/Lh/Lippenhuizen FR)

              Jan Durks (Hogeveen) (1774-1817)                                                                                                                                           (Lh/Lippenhuizen FR)

              Romkjen Durks (Hogeveen) (1775-1827) & Harke Jans van Linde (1769-1828) (1799)                                                   (Lh/Lippenhuizen/Opsterland FR)

              Hijlkjen Durks (Hogeveen) (1782-1826) & Hendrik Sietses de Boer (1782-1844) (1815)                                     (Lippehuizen/Lz/Langenwaag/Heerenveen FR)

              Fokjen Durks (Hogeveen) (1786-1853) & Geert Hendriks de Boer (1788-1850) (1819)                                     (Lippenhuizen/Drachten/Smallingerland FR)

              Grietje Durks (Hogeveen) (1787-1868) & Roel Hendriks Albertsma (1791-1870) (1822)                                     (Lippenhuizen/Terwispel/Opsterland FR)

 

•Berend Egberts (Hogeveen) (~1780- )                                                                                                                                                   (Siegerswoude/ FR)

 

Jan Oenes (1715-1784) & Janke Fokkes (1716-1806) (1744)                                                                                               (Frieschepalen/Kollum/Ureterp/Opsterland FR)

       Oene Jans (1745- )                                                                                                                                                                               (Siegerswoude FR)

       Oene Jans (Hogeveen) (1746-1813)                                                                                                                                                  (Siegerswoude/Beetsterzwaag FR)

       Fokke Jans (1747- )                                                                                                                                                                               (Siegerswoude FR)

       Heinse Jans (Hogeveen) (1749-1843) & Grietje Annes (1753-1832) (1789)                                                            (Sw/Siegerswoude/Ureterp/Opsterland FR)

       Albert Jans (Hogeveen) (1750-1845)                                                                                                                                                (Sw/Siegerswoude FR)

       Jan Jans (Hogeveen) (1752-1849) [ongehuwd]                                                                                                                               (Sw/Siegerswoude FR)

       Wimpke Jans (1755-1838) & Jan Roels (Hofstede) (1785)                                                                                                            (Sw/Sw/Siegerswoude FR)

       Wimpke Jans (1755-1838) & Wijtze Oedzes (Bouwsma) (1768-1813) (1795)                                                                          (Sw/Bakkeveen/Siegerswoude FR)

       Grietje Jans (Hogeveen) (1757-<1843) & Pieter Eijses (Boonstra) (1791)                                                                                       (Sw/Sw/Siegerswoude FR)

       Fokke Jans (Hogeveen) (1759-1844) & Janke Hendriks ( -1811) (1807)                                                                                       (Sw/Siegerswoude/Opsterland FR)

              Janke Fokkes (Hoogeveen) (1808-1880) & Evert Baukes Houtsma (1802-1875) (1834)                                                   (Siegerswoude/Beetsterzwaag/Opsterland FR)

              Hendrik Fokkes (1811-1811)                                                                                                                                                       (Sw/Siegerswoude FR)

       Geeske Jans (1762- )                                                                                                                                                                            (Siegerswoude FR)

 

Jan Wijbes (1750-1808) & Geesje Jannes (1758-1808) (1778)                                                                                                          (Sw/Sw/Siegerswoude/Wijneterp FR)

       Jannes Jans (Hoogeveen) (1778-1842) & Antje Andries (Driest) (1789-1862) (1810)                                                 (Bakkeveen/Haskerhorne/Haskerland FR/Exloo DR)

              Joltje Jannes (Hoogeveen) (1810-1886) & Pieter Meinses van der Poel (1821-1905) (1850)                                           (Oudehaske/Terhorne/Haskerland FR)

              Jan Jans Hoogeveen (1813-1870)                                                                                                                                               (Haskerland/Lemsterland FR)

              Geeske Jannes Hoogeveen (1817-1883) & Anne Hielkes de Vries (1788-1852) [niet gehuwd]                                           (Oudehaske///Smallingerland FR)

                     Hielkjen (Hoogeveen) (de Vries) (1838-1906) & Hepke Halbes Taekema (1832-1905) (1858)                                   (Sl/Oudega/Smallingerland FR)

              Geeske Jannes Hoogeveen (1817-1883) & Focke Atzes van der Werf (1818->1859) (1844div1855/1858)                        (Oudehaske/Akkrum/Utingeradeel FR)

              Geeske Jannes Hoogeveen (1817-1883) & Jouke Hendriks Bakker (1818->1886) (1864)                                   (Oudehaske/Oldeouwer/Haskerland/Joure FR)

              Andriesjen Jannes Hoogeveen (1822-1898) & Koert Lucas van der Veen (1821- ) (1850)                                                  (Rottum/Joure/Haskerland FR)

              Hendrik Jans Hoogeveen (1829-1830)     [vader afwezig te Buinen/Exloo DR “sedert vier jaren”]                                                      (Rt/Rottum FR)

       Eise Jans (1781-1806)            [ged. 1794]                                                                                                                                                (Siegerswoude/Wijneterp FR)

       Sijtske Jans (Hoogeveen) (1784-1840) & Karst Renses Bruinsma (1776-1846) (1805) [S. ged. 1790]              (Hemrik/Lippenhuizen/Heide van Duurswoude/Appelscha FR)

       Hiltje Jans (1787-1727) & Bonne Hendriks Bonstra (1777-1727) (1814) [H. ged. 1794]                                                                   (Hemrik/Terwispel/Opsterland FR)

       Wijbe Jans (1790- )                                                                                                                                                                               (Hemrik FR)

       Jeltje Jans (1790- )                                                                                                                                                                                (Hemrik FR)

 

Evert Harmens (1737-1813) & Wijtske Rinses (1765)                                                                                                                         (Holwert/Lippenhuizen/Gorredijk FR)

       Harmen Everts (1766- )                                                                                                                                                                       (Hemrik FR)

       Gooitske Everts (1767-1857) & Reid Reinders (van der Veen) ( -<1857) (1802)                                                            (Hemrik/Ut/Ureterp FR)

       Reinske Everts (1769- )                                                                                                                                                                        (Hemrik FR)

       Harmen Everts (1772- )                                                                                                                                                                       (Hemrik FR)

       Trijntje Everts (1774- )                                                                                                                                                                         (Hemrik FR)

       Rintse Everts (Hoogeveen) (1780-1826) & Martsen Douwes (van der Zwaag) (1776-1842) (<1815)       (Hemrik/Beetsterzwaag/ /Lippenhuizen/Opsterland FR)

              Wijtske Rinses Hoogeveen (1815-1886)                                                                                                                                   (Wijnjeterp FR/Westerbork DR)

                     Martsen Hoogeveen (1839-1888) & Hilbert Hendriks Prins (1843-1922) (1880)                                     (Ooststellingwerf FR/Avereest OV/Westerbork DR)

              Wijtske Rinses Hoogeveen (1815-1886) & Jochum Bruins Bruinsma (1816-1887) (1841)         (Wijnjeterp/Opsterland/Ooststellingwerf FR/Westerbork DR)

       Fetje Everts (1785- )                                                                                                                                                                             (Hemrik FR)

 

[There is no evidence of a relationship between Wijtske Jurjens and a Wijbe Oenes other than her son Jurjen’s death certificate.

More likely, Jurjen was the result of a pre-marital relationship between Wijtske and Wijbe Gerrits, her subsequent husband.]

Wijtske Juriens (1744-1834) & Wijbe Oenes                                                                [1. relatie]                                                                  (Eernewoude/ / FR)

       Jurjen Wijbes (Hogeveen) (1771-1828) & Rinske Andries (1777-1849) (1803)                                                                           (Wt/Bergum/Wijneterp FR)

              Hiltje Jurjens (Hogeveen) (1808-1845) & Wieger Klazes Veenstra (1803-1885) (1838)                                                   (Donkerbroek/Drachten/Opsterland FR)

              Wietze Jurjens (Hogeveen) (1805-1891) & Willemke Jans Jansma (1796-1874) (1830)                                                   (Wijneterp/Hemrik/Opsterland FR)

                     Rinske Wietzes Hogeveen (1830-1869) & Giel Andries Wieling (1828- ) (1856)                                             (Hemrik/Wijneterp/Ooststellingwerf FR)

                             Wietze Machiels Wieling (1858-1914) & Willemke Jurgens Hoogeveen (1873-1936) (1892)                (As/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                     Jurjen Wietzes Hogeveen (1830-1830)                                                                                                                              (As/Appelscha FR)

                     Jurjen Wietzes Hogeveen (1833-1888) & Froukje Jacobs de Jong (1836- ) (1858)                                             (Appelscha/Hemrik/Ooststelingwerf FR)

                             Willemke Jurjens Hoogeveen (1860-1861)

                             Willemke Jurjens Hoogeveen (1863-1867)

                             Aafke Jurjens Hoogeveen (1865-1865)

                             Aafke Jurjens Hoogeveen (1866-1936) & Wietze Steg (1897)

                             Willemke Jurjens Hoogeveen (1873-1936) & Wietze Machiels Wieling (1830-1869) (1892)                    (As/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                             Willemke Jurjens Hoogeveen (1873-1936) & Hendrik Doek (1919)

                             Janke Jurjens Hogeveen (1875-1920) & Hendrik Bloemsma (1896)                                                            ( / /Groningen GR)

                             Trijntje Jurjens Hoogeveen (1879- ) & Gellius Krol (1900)

                             Froukjen Hoogeveen (1885-1887)

                             Jacob Jurjens Hoogeveen (1859-1936) & Jinke de Jong (1868- ) (1887)                                                           (As/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                    Vroukje Hoogeveen (1887- ) & Gerardus Pool (1907)

                                    Siebrige Hoogeveen (1891- ) & Klaas de Jong (1912)

                                    Johannes Hoogeveen (1894- )

                                    Aafke Hoogeveen (1896- )

                                    Foekje Hoogeveen (1898-1903)

                                    Willemke Hoogeveen (1901-1904)

                                    Jurjen Hoogeveen (1904- )                                                                                                                                     (Enschede OV)

                                    N.N. Hoogeveen (1911- )

                             Wietze Jurjens Hoogeveen (1868-1942) & Iebeltje Lap (1893)

                                    Jurjen Hogeveen (1902-1991) & Romkje Veenstra (1903- ) (1926div1936)                                             (Ow/Opsterland/Ooststellingwers FR)

                                    Jurjen Hogeveen (1902-1991) & Hendrika Johanna in den Berken (1899- ) (1942)                                      (Ooststellingwerf FR/A’dam/Haarlem NH)

                                    Geeske Hoogeveen (1904-1963) & Albert de Jong (1896- ) (1935)                               (Ooststellingwerf/Opsterland FR/Velsen/Haarlem NH)

                                    Gelte Hoogeveen (1906-2000) & Ijtje Koster (1933)

                                    Froukje Hoogeveen (1909-2008) & Rinse van Buiten (1907-1974) (1935)                                                    (Ooststellingwef FR/Emmen DR/ )

                                    Janke Hoogeveen (1911- 1911)

                                    N.N. Hoogeveen (1913-1913)

                                    Jan Jacob Hoogeveen (1919-2001) & Grietje Koopmans                                                                                       (Ooststellingwerf FR/ / /Groningen GR)

                             Jan Jurjens Hoogeveen (1870-1908) & Magteltje de Jong (1869-1911) (1897)                                                   (Ow/Opsterland/Ooststellingwerf FR)

                                    N.N. Hoogeveen (1898-1898)

                                    Jurjen Hoogeveen (1899-1963) & Elisabeth Petronella Dreijer (1903- ) (1931)                                (Ooststellingwerf FR/Hl/Haarlem NH)

                                           Anna Machteld Baukje Hoogeveen (1937-2009) & Wilhelmus Ligthart                                                    (Wonseradeel FR/ /)

                                    Roel Hoogeveen (1902-1982) & Petronella Jacoba Alberta Westendorp (1910- ) (1909)        (Oststellingwerf FR/Hl/Haarlen NH/Assen DR)

                                           Magteltje Hoogeveen ( - ) & N.J. Robat

                                           Magteltje Hoogeveen ( - ) & J.S. Bartstra (1920-1961)                                                                            ( / / /Goes ZL)

                                           Pieter Hoogeveen (1938-1973) & Loes Terpoorten                                                                                       (Makassar NI/ / /Le Mans Frankr.)

                                           Roel Hoogeveen (1946-1990) & Arendina Johanna Kulsdom (1947-1987) (1969)                                   (Makassar NI/Bc/Borculo GD/Heino OV)

                                    Frouwkje Hoogeveen 1904-1974) & Rink de Jong (1889-1963) (1927)                                                 (Ow/Ow/Ooststellingwerf FR)

                                    Antje Hoogeveen (1907-1976)                                                                                                                              (Ooststellingwerf FR)

                     Andries Wietzes Hoogeveen (1839-1889) & Grietje Gurbes Kiewiet (1838- ) (1862)                               (Appelscha/Zevenhuizen/Ooststellingwerf FR)

                             Gurbe Andries Hoogeveen (1864-1865)

                             Gurbe Andries Hoogeveen (1866-1923) & Gepke de Vries (1889)

                                    Andries Hoogeveen (1890-1955) & Geertje Clement (1911)                                                                           (Kerkrade LB)

                                           Gepke Hoogeveen (1912-2000) & Pieter Willekes (1935)

                                           Berend Hoogeveen (1914-1972) & Maria Petronella Eugenie Sieliakus (1935)

                                                  Andries Hoogeveen (1937-1943)

                                                  Grietje Hoogeveen (1938- )

                                                  Pieter Hoogeveen (1939- )

                                                  Berend Hoogeveen (1941- )

                                                  Gurbe Hoogeveen (1943-1948)

                                                  Willem Hoogeveen (1948- ) & Mary Elly Swaab

                                                          Richard Willem Hoogeveen (1987-2003)                                                                                       (Hoorn/Stede Broec NH)

                                                  Geertje Hoogeveen (1949- )

                                                  Maria Petronella Eugenie Hoogeveen (1953- )

                                           Aaltje Hoogeveen (1916-1984) & Bauke Oosterloo (1936)                                                            (Kerkrade LB)

                                           Sijke Hoogeveen (1919-2009) & Wolter Strijker (1939)

                                           Marrigje Hoogeveen (1922-1943)

                                           Gurbe Hoogeveen (1925-1992) & Elisabeth Hagenbeek (1949)

                                                  Geertje Hoogeveen (1951- )

                                                  Hendrika Hoogeveen (1954-2007) & Henricus Petrus Johannes Konings (1972)

                                                  Ronald Hoogeveen (1958- )

                                           Gerrit Hoogeveen (1928-1929)

                                           Sieger Hoogeveen (1930-1990) & Antje van Egten (1956)

                                                  Geertje Sibbeltje Andrea Hoogeveen (1957- )

                                                  Karin Sibbeltje Hoogeveen (1961- )

                                           Hendrika Hoogeveen (1932-1997) & Johannes Theodorus Daemen (1957)

                                           Willem Hoogeveen (1936-1937)

                                    Sieger Hoogeveen (1891-1971) & Hendrika Wilhelmina Johanna Meijer (1912)

                                           Gepke Hoogeveen (1912- ) & Eeuwe Vos (1937)

                                           Hendrikje Hoogeveen (1915- ) & Herman Hendrik Koopmans (1934)                                                       (Geleen LB)

                                           Johanna Korsina Hoogeveen (1923-1995) & Andreas Martin Megens (1941)

                                    Willem Hoogeveen (1893-1952) & Jantje Horstman (1916)

                                           Gurbe Hoogeveen (1926-1927)

                                           Anna Hoogeveen (1926-1927)

                                    Sijke Hoogeveen (1895-1979) & Gerhardus de Vries (1913)

                                    Meine Hoogeveen (1897-1901)

                                    Wietze Hoogeveen (1899-1899)

                                    Hendrik Hoogeveen (1900-1900)

                                    Meine Hoogeveen (1901-1974) & Jacobje Blokzijl (1924)

                                           Gepke Hoogeveen (1924- )

                                           Jan Hoogeveen (1926-1958) & Hendrikkien van den Belt (1952)

                                                  Meine Hendrik Hoogeveen (1952- )

                                                  Hendrik Hoogeveen (1954- )

                                                  Jacoba Hendrica Hoogeveen (1956- )

                                                  Gesina Harmina Jantien Hoogeveen (1957- )

                                           Zijke Hoogeveen (1927-2001) & Stefan Jozef Rembosz (1950)

                                           Albert Jan Hoogeveen (1929-1997) & Barbara Maria Gerardina Peeters (1952)

                                                  Maria Josepha Jacoba Hoogeveen (1953- )

                                                  Nicolaas Meine Jacobus Hoogeveen (1954- )

                                                  Jacobus Stephanus Gerardus Hoogeveen (1955- )

                                                  Catharina Theodora Hoogeveen (1960- )

                                                  Jantina Jozefina Hoogeveen (1964- )

                                           Gurbe Hoogeveen (1930-1997) & Aaltje Boer (1952)

                                                  Jacoba Elsje Aaltje Hoogeveen (1952- )

                                           Gurbe Hoogeveen (1930-1997) & Jozefina Francisca Strolenberg (1962)

                                                  Helena Jozefina Hoogeveen (1959- )

                                                  Jacoba Helena Jozefina Hoogeveen (1963- )

                                                  John Martinus Joannes Hoogeveen (1966- )

                                           Jantje Hoogeveen (1931-2004) & Gezinus Kremers (1955)

                                           N.N Hoogeveen (1933-1933)

                                           Andries Hoogeveen (1934-2005) & Ida Francisca Bouten (1957)

                                                  Albertus Paulus Johannes Hoogeveen (1958- )

                                                  Joachim Jacques André Hoogeveen (1960- )

                                                  Anita Silvia Ida Francisca Hoogeveen (1961- )

                                                  Louis Jacques Meine André Hoogeveen (1963- )

                                                  Henrica Jacqueline Marion Hoogeveen (1965- )

                                                  Jan Albertin Hoogeveen (1971- )

                                           Andries Hoogeveen (1934-2005) & Maria Sibilla Dohmen (1993)

                                           Albertje Jantina Lamberdina Hoogeveen (1938-1999)

                                           Meine Jacob Hoogeveen (1940) & J. M. Pütz (1960)

                                           Meine Jacob Hoogeveen (1940) & Barbara Kita

                                                  Nathali Aldegonda Martine Hoogeveen (1973- )

                                           Jacobje Hoogeveen (1943-1999)

                                                  Jan Albert Gurber André Meine Hoogeveen (1963- )

                                                  Martin Johan Albert Hoogeveen (1976- )

                                    Grietje Hoogeveen (1903-1964) & Gerrit Jan te Brummelstroete (1924)

                                    Martje Hoogeveen (1905-1990) & Jan Klein (1923)

                                    Martje Hoogeveen (1905-1990) & Gerrit Jan te Brummelstroete (1971)

                                    Antje Hoogeveen (1907-1999) & Roelof Prins (1926)

                                    Gurbe Hoogeveen (1909-1909)

                                    Geertje Gesina Hoogeveen (1909-1978) & Kasper Blaauw (1927)

                             Auke Andries Hoogeveen (1869-1869)

                             Willem Andries Hoogeveen (1870- ) & Joukjen Pool (1871-1918) (1893)

                                    Grietje Hoogeveen (1893- ) & Johannes Broekstra (1914)

                                    Elizabeth Hoogeveen (1895-1896)

                                    Elizabeth Hoogeveen (1896- ) & Anne Louwes (1915)

                                    Willemke Hoogeveen (1897- ) & Wietse Louwes (1917)

                                    Andriesje Hoogeveen (1899-1899)

                                    Andriesje Hoogeveen (1900- )

                                    Folkert Hoogeveen (1902- ) & Willemke Lap

                                           Jan Albert Hoogeveen (1935-1936)

                                    Wietske Hoogeveen (1904-1942) & Johannes Lap (1905->1942)                                               (Appelscha/Appelscha/Ooststellingwerf FR)

                                           N.N. Hoogeveen (1938-1938)

                                    Andries Hoogeveen (1906-1925)

                                    Joukje Hoogeveen (1907-1907)

                                    Gurbe Hoogeveen (1909-1909)

                                    Gurbe Hoogeveen (1911-1911)

                             Willemke Andries Hoogeveen (1872-<1923) & Gerlof Posthuma (1893)

                             Aukje Andries Hoogeveen (1875-1877)

                             Wietze Andries Hoogeveen (1880-1882)

              Andries Jurjens Hogeveen (1812-1838) & Jitske Gosses Nijboer (1811-1896) (1836)                                                   (Lippenhuizen/Siegerswoude/Opsterland FR)

                     Jurjen Andries Hogeveen (1836-1903) & Fokje Binderts Tinga (1841-1918) (1865)                                                   (Hemrik/Oostermeer/Smallingerland FR)

                             Tjitske Jurjens Hogeveen (1865-1943) & Ulbe Durk de Vries (1883-1958) (1903)                                                   (Oostermeer/Grouw/Idaarderadeel FR)

                             Andries Jurjens Hogeveen (1869-1951) & Antje Tobias van der Velde (1873-1906) (1894)                   (Om/Oostermeer/Bergum FR)

                                    Sijtske Hogeveen (1895-1928) & Taeke van der Kuip (1889-1958) (1915)                                                   (Om/Oostermeer/Tietjerksteradeel FR)

                                    Jurjen Hogeveen (1897-1987) & Sijtske Zandbergen (1900-1993) (1922)         (Oostermeer/Rottevalle/Tietjerksteradeel FR/Jarvis ON CA)

                                    Tobias Hogeveen (1899-1986) & Baukje Fokkes Postma (1894-1954) (1925)                                                    (Oostermeer/Drachten/ /Bergum FR)

                                           Wietske Hogeveen (1928-1998)                                                                                                                    (Ureterp/Dokkum FR)

                                    Kornelis Hogeveen (1902-1979) & Antje Dirks Brouwer (1904-1969) (1926)                                                   (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                           Dirk Hogeveen (1931-2009) & Klaaske Wijnstra (1953)                                                                          (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                                  Cornelis Hogeveen (1953-1966)                                                                                                             (Oostermeer/ FR)

                                           Tobias Kornelis Hogeveen (1932-1997) & Sijtske Zandstra (1934-2003)                                                (Oostermeer/Oostermeer/ /Opsterland FR)

                                    Kornelis Hogeveen (1902-1979) & Tietje Kooistra (1903-1982) (1976)                                                   (Oostermeer/Oostrum/Oostermeer FR)

                                    Fokje Hogeveen (1904-2001) & Andries Wedzinga (1902-1966) (1925)                                                   (Oostermeer/Achtkarspelen/Oostermeer FR)

                                    Tjitske Hogeveen (1909- ) & Jan Mulder (1930)                                                                                                 (Oostermeer FR/Bedum GR/ )

                                    Tjerk Hogeveen (1912-1992) & Renskje van der Veen (1913-1994)                                                                (Oostermeer/ / FR)

                                    Sjouke Hogeveen (1915-2003) & Aukje Kuipers (1914-1982) (1937)                                                               (Oostermeer/Oostermeer/Oostermeer FR)

                                    Sjouke Hogeveen (1915-2003) & Anna Jans Barwegen (1914-2005)                                                                (Oostermeer/Aalsum/ FR)

              Jan Jurjens Hogeveen (1816-1886) & Rensjen Luites Smit (1819-1846) (1845)                                                               (Wjneterp/Oldemarkt/Opsterland FR)

                     Rinske Jans Hogeveen (1846-1889) & Foppe Sjoerds Hemminga (1843- ) (1870)                                             (Beetserzwaag/Beets/Opsterland FR)

              Jan Jurjens Hogeveen (1816-1886) & Grietje Jans Houwink (1804-1886) (1847)                                                               (Wijneterp/Nijega/Smallingerland FR)

              Sake Jurjens Hogeveen (1820- ) & Riemkje/Imke Johannes Jager (1811-1875) (1843)                                                   (Hemrik/Drachten/Opsterland FR)

                     N.N. Hoogeveen (1844-1844)

                     Jurjen Sakes Hoogeveen (1844-1844)

                     Rinskjen Sakes Hoogeveen (1846- ) & Sijtze Pieters Bijker (1842- ) (1869)                                                           (Drachten/Schurega/Schoterland GR)

                     Rinskjen Sakes Hoogeveen (1846- ) & Jan Tjibbes Jongsma (1841- ) (1875)                                                           (Drachten/Lippenhuizen/Schoterland FR)

                     Janke Sakes Hogeveen (1849-1853)

                     Jurjen Sakes Hogeveen (1854-1909) & Jacobjen Feddes de Jong (1849- ) (1876)                                             (Hoornsterzwaag/Kortezwaag/Schoterland FR)

                             Sake Jurjens Hogeveen (1877- ) & Trijntje van der Iest (1881- ) (1903)                                             (Kortezwaag/Boornbergum/Smallingerland FR)

                     Jurjen Sakes Hogeveen (1854-1909) & Antje Visser (1848- ) (1885)                                                            (Hoornsterzwaag/Drachten/Smallingerland FR)

                             Sietze Hogeveen (1886- ) & Doetje Kornelis Paulusma (1883- ) (1907)                                                           (Drachten/Garijp/Smallingerland FR)

                                    Antje Hogeveen (1908- ) & Berend Noorman (1908- ) (1931div1937)                                                            (Millingen GD/Haren/Groningen GR)

                                    Jurjen Hogeveen (1911-1978) & Martha Wietzes (1912-1942) (1939)                                                 (R’dam ZH/Gr/Groningen GR)

                                    Kornelis Hogeveen (1912- ) & Rensina Pauwelina Beukema (1914- ) (1939)                                                        (Schiedam ZH/Midwolde/Leek GR)

                             Marten Hogeveen (1888- ) & Janke Bouma (1915)                                                                                    (Smallingerland/Tietjerksteradeel FR/A’dam NH)

                                    Jurjen Martens Hogeveen (1918-1988)

                                    Richttje Martens Hogeveen (1920-2002)

                                    Anna Martens Hogeveen (1929-2002)

                             Jacob Hogeveen (1891- ) & Agatha Hofman (1896- ) (1917)                                                                                       (Drachten FR/Am/Alkmaar NH)

              Sake Jurjens Hogeveen (1820- ) & Immigjen Braam (1821- ) (1877)                                                                                       (Hemrik/Nieuwehorne/Schoterland FR)

Wijtske Juriens (1744-1834) & Wijbe Gerrits (~1750-1786) (1774)                                          [2. relatie]                                                       (Eernewoude/Hemrik/Wijnjeterp FR)

       Jurjen Wijbes (Hogeveen) (1771-1828) & Rinske Andries (1777-1849) (1803)                                                                           (Wt/Bergum/Wijneterp FR)

       Jan Wijbes (1777- )                                                                                                                                                                               (Wijneterp FR)

       Jan Wijbes (Hogeveen) (1779-1813) & Feikjen Klazes (van der Schuijt) ( -1835) (1806)                                                 (Hemrik/Wt/Wijneterp FR)

              Wijtske Jans Hogeveen (1808-1886) & Eerde Gerkes Veenstra (1805-1870) (1838)                       (Leeuwarden/Augustinusga/Achtkarspelen/Surhuisterveen FR)

              Klaas Jans Hogeveen (1810-1846) & Wilhelmina Denissen (1810-1846) (1839)                                                               (Oldeboorn/Hassum DE/Den Haag ZH)

              Douwtje Jans Hogeveen (1812-1889) & Kornelis Haaijes Loonstra (1808-1866) (1835)                                     (Leeuwarden/Rottevalle/Tietjerksteradeel FR)

       Oentje Wijbes (1781- )                                                                                                                                                                        (Hemrik FR)

       Libbe Wijbes (1784- )                                                                                                                                                                           (Hemrik FR)

       Gerrit Wijbes (Hogeveen) (1775-1822) & Geeske Jans Pasveer (1785-1868) (1821)      [2. Huweijk]                                          (Wijneterp/Hemrik/Opsterland FR)

       Gerrit Wijbes (Hogeveen) (1775-1822) & Janke Gaukes (Akkerman) (1771-1819) (1798)         [1. Huweijk]                           (Wijneterp/Hemrik/Lippenhuizen FR)

              Beitske Gerrits Hogeveen (1803-1865) & Johannes Hendriks Leffring (1792-1855) (1832)                                                   (Wijneterp/Gorredijk/Opsterland FR)

              Wijtske Gerrits Hoogeveen (1808-1874) & Jacob Olijve (1814-1891) (1835)                                                            (Ureterp FR/Smilde/Smilde DR)

              Anna Gerrits Hoogeveen (1811-1813)                                                                                                                                      (Beetsterzwaag/Opsterland FR)

              Jitske Gerrits Hogeveen (1818-1818)                                                                                                                                        (Ol/Opsterland FR)

              Wiebe Gerrits Hogeveen (1799-1879) & Hinke Wijtzes Kalsbeek (1804-1886) (1822)                                                   (Hemrik/Lippenhuizen/Opsterland FR)

                     Janke Wiebes Hogeveen (1824-1908) & Tieleman Jans Werkman (1831-1879) (1852)                  (Lippenhuizen/Donkerbroek/Ooststellingwerf FR)

                     Geertje Wiebes Hogeveen (1828-1902) & Harmen Hendriks Steg (1826-1866) (1854)                            (Lippenhuizen/Zevenhuizen/Ooststellingwerf FR)

                     Geertje Wiebes Hogeveen (1828-1902) & Bartele Hemstra (1822-1869) (1868)                                                   (Lippenhuizen/Nijehaske/Ooststellingwerf FR)

                     Gerrit Wiebes Hogeveen (1826-1897) & Klazina Klazes Dunnewind (1835-1900) (1857)                              (Lippenhuizen FR/Herfte OV/Opsterland FR)

                             Wiebe Gerrits Hoogeveen (1859-1946) & Hilligje Noorman (1892)

                                    Gerrit Hoogeveen (1893-1960) & Berendina Jalink (1925)

                                    Hendrik Hoogeveen (1896-1971) & Johanna Cornelia Verkuil (1921)

                                           N.N. Hoogeveen (1921-1921)

                                           Wiebe Hendrik Hogeveen (1923- )

                                           Willemina Hogeveen (1925- )

                             Klaas Gerrits Hoogeveen (1862-1881)

                             Engbert Gerrits Hoogeveen (1865-1940) & Grietje Grit (1891)

                                    Klasina Hoogeveen (1891-1918) & Anne K. Zwart (1915)

                                    Roelofje Hoogeveen (1893-1971) & Arend Oosterga (1912)

                                    Gerritje Hoogeveen (1896-1898)

                                    Steffen Hoogeveen (1899-1989) & Eltje Hofman (1907- ) (1929)                                                          (Appelscha/Oosterwolde/Ooststellingwerf FR)

                                           Ijkje Hoogeveen (1930- )

                                           Grietje Hoogeveen (1931- )

                                           Janna Hogeveen (1934-2003) & Grietinus van Rozen (1958)

                                           Engbert Hoogeveen (1935-1936)

                                           Engbertha Hoogeveen (1938- )

                                           Jan Engbert Hoogeveen (1940- )

                                           Gerrit Hoogeveen (1941- )

                                           Steffen Hoogeveen (1943- )

                                           Berend Hoogeveen (1946- )

                                    Gerrit Hoogeveen (1901-1979) & Klaasje Rooks (1925)

                                           Aukje Hoogeveen (1925-2011) & Marten van der Wal (1950)

                                           Engbert Hoogeveen (1926-1995) & Pieternella Jentina Johanna Hogenkamp (1955)

                                                  Gerrit Hoogeveen (1955- )

                                                  Harm David Hoogeveen (1957-1979)

                                                  Clara Boukje Hoogeveen (1961- )

                                                  Gea Gezina Grietje Hoogeveen (1964- )

                                           Gerrit Hoogeveen (1928-2002) & Alberta Klasiena Visscher (1954)

                                                  Gerrit Jan Hoogeveen (1955- )

                                                  Klaas Johan Hoogeveen (1958- )

                                                  Klaske Anna Hoogeveen (1961- )

                                           Grietje Hoogeveen (1929- )

                                           Klasina Roelofje Hoogeveen (1932- )

                                           Jantje Catharina Hoogeveen (1935- )

                                           Steffen Hoogeveen (1942- )

                                           Klaasje Hoogeveen (1944-1996) & Jan Terpstra (1968)

                                    Annigje Hoogeveen (1905-1907)

                                    Annigje Hoogeveen (1908-2002) & Hendrikus Tiegelaar (1938)

                             Hendrik Gerrits Hoogeveen (1868-1868)

                             Hendrik Gerrits Hoogeveen (1869-1941)

                             Lubbigje Gerrits Hoogeveen (1874-1941)

                     Wijtze Wiebes Hogeveen (1823-1903) & Jentje Hendrikus Tigelaar (1825-1861) (1845) [1. Huweijk]      (Lippenhuizen FR/Havelte DR/Ooststellingwerf FR)

                             Wiebe Wijtzes Hogeveen (1845-1926) & Wijtske Merks Hoeksma (1847-1872) (1870)                                  ( /Oosterwolde FR/ )

                                    Wijtze Hogeveen (1871-1872)

                             Wiebe Wijtzes Hogeveen (1845-1926) & Geesje Vos (1874)

                                    Wijtze Hogeveen (1875-1875)

                                    Grietje Hogeveen (1876-1877)

                                    Grietje Hogeveen (1878-1954) & Hendrik van der Vinne (1902)

                                    Wijtze Hogeveen (1880-1941) & Lubbertha Schuldink (1903)

                                           Wiebe Hogeveen (1903-1953) & Alberdina Johanna Staarman (1926)

                                                  Wijtze Hogeveen (1927-2005) & Johanna Roelofse (1956)

                                                          Wiebe Peter Hogeveen (1958- )

                                                  Gerrit Jan Hogeveen (1929- )

                                                  Lubbertha Willemina Hendrika Hogeveen (1931- )

                                                  Willemina Hendrika Lubbertha Hogeveen (1932-1992) & Rijmert de Ruiter (1959)

                                                  Willemina Hendrika Lubbertha Hogeveen (1932-1992) & Ebertus van Veen (1961)

                                                  Jannes Hogeveen (1935- )

                                                  Albertje Frederika Hermina Hogeveen (1937-1982) & Egbert de Haan (1956)

                                                  Gézienus Herman Johan Hogeveen (1941-1941)

                                           Jannes Hogeveen (1906-1977)

                                           Geesje Hogeveen (1908-1995) & Willem Spits (1937)

                                           Herman Johan Hogeveen (1912-1983) & Maartje Voogt (1940)

                                                  Geertruida Lubbertha Hogeveen (1942- )

                                                  Wijtze Dirk Hogeveen (1946- )

                                                  Johanna Hogeveen (1950- )

                                                  Rob Hogeveen (1955- ) & Cilia van den Enden

                                           Herman Johan Hogeveen (1912-1983) & Maartje Voogt (1983)

                                           Grietje Hogeveen (1914-1995) & Willem Bakker (1940)

                                           Jennigje Hogeveen (1917-1917)

                                           Egbert Jan Hogeveen (1920-1991) & Geertina Woldhuis (1944)

                                                  Wietske Erna Hogeveen (1945- )

                                                  Roelfina Berthina Hogeveen (1948- )

                                                  Carolina Margaretha Hogeveen (1954- )

                                    Jan Hogeveen (1882-1945) & Hendrika Cornelia de Bie (1881- ) (1903)                                             (Emmen/Emmen/Emmen DR)

                                           Geesje Hogeveen (1904-1982) & Jan Dirk Koetsier (1927)

                                           Adriaan Hogeveen (1905-1961) & Pietje Steenhuizen (1927)                                                                  (Vledder/ /Utrecht UT)

                                                  Pietje Hogeveen (1927-1927)

                                                  Jan Hogeveen (1930-2010) & Geertruida Gerritdina Willemina van Bruggen (1956)

                                                          Robert Erwin Hogeveen (1957- )

                                                          Adwin Richard Hogeveen (1961- )

                                                          John Harold Hogeveen (1966- )

                                                  Sijtske Hogeveen (1936- )

                                                  Gerrit Hogeveen (1943- )

                                           Wiebe Hogeveen (1907-1969) & Louisa Jacoba Verbrugh (1931)

                                                  Cornelia Jacoba Hogeveen (1933- )

                                                  Hendrik Jan Hogeveen (1942- )

                                           Aaltje Johanna Hogeveen (1908-1964) & Arie Willemsen (1934)

                                           Griet Hogeveen (1910-1990) & Bernardus Johannes Heesbeen (1937)

                                           Willem Hogeveen (1913-1918)

                                           Henderikus Cornelis Hogeveen (1915-2001) & Cornelia de Bie (1939)

                                                  Olga Paulina Hogeveen (1944- )

                                                  Sylvia Carolina Jantina Hogeveen (1947- )

                                           Bouke Hogeveen (1917-1977) & Trijntje Huisken (1943)

                                                  Pandora Martha Hogeveen (1948- )

                                                  Magdalena Stella Hogeveen (1951- )

                                           Willem Hogeveen (1919-1986) & Anneke van Willigen (1943)

                                                  Jan Karel Hogeveen (1944- ) & Evertje Hop (1964)

                                                          Jan Karel Hogeveen (1969- )

                                                  Hendrikus Cornelis Hogeveen (1946- )

                                                  Willem Hogeveen (1948- )

                                                  Jannigje Hogeveen (1950-2011) & Rijk van den Heuvel (1976)

                                                  Geertruida Hogeveen (1952- )

                                                  Hans Robert Hogeveen (1953- )

                                                  Anneke Hogeveen (1955- )

                                                  Sandra Hogeveen (1957- )

                                                  Diana Cora Hogeveen (1958- )

                                           Henderika Jantina Hogeveen (1921-1996) & Johannes Frederik Jansen (1946)

                                           Henderika Jantina Hogeveen (1921-1996) & Jan Bröker (1989)

                                           Cornelia Hogeveen (1925-1984) & Johannes Hendrikus van Maurik (1948)

                                    Henderikus Jentinus Hogeveen (1884-1968) & Eelje Veldman (1991- ) (1913)                                           (Emmen DR/Appingedam/Delfzijl/Canada)

                                    Henderikus Jentinus Hogeveen (1884-1968) & Ann Leep (1922)                                                                 (Canada)

                                    Bouke Hoogeveen (1886-1946)                                                                                                                            (Canada)

                                    Broer Hoogeveen (1887-1888)

                                    Jentien Hoogeveen (1889-1974) & Wicher Jansen Smit (1909)

                                    Broer Hoogeveen (1891-1980) & Francesca Barbara Zurowsky (1924)                                                         (Canada)

                                    Roelfina Henderika Hoogeveen (1893-1941) & Willem Jacob Bos (1913)                                                        (Canada)

                                    Hendrik Jakob Hoogeveen (1895- )                                                                                                                      (Canada)

                                    Stijntje Hoogeveen (1897- ) & Nick A. Leep                                                                                                        (Canada)

                                    Catharina Marchiena Hoogeveen (1899-1970) & Jan de Vries                                                               (Canada)

                                    Hendrikje Hoogeveen (1902- ) & Siert Smit (1923)

                             Hendericus Wijtzes Hogeveen (1848-1914) & Willemtje Bouwknegt (1876)

                                    Jentje Hogeveen (1876-1918) & Albert Bakker (1902)

                                    Wijtse Hogeveen (1879- ) & Elsiena Vos (1903)

                                           Hendericus Hogeveen (1903-1980) & Geertruida Davids (1924)

                                                  Wijtse Hogeveen (1924-2001) & Trientje Pesman (1952)

                                                          Grietje Hogeveen (1954- )

                                                          Henderikus Hogeveen (1958- )

                                                  Roelfien Hogeveen (1927- )

                                                  Elsiena Hogeveen (1934- )

                                           Grietje Hogeveen (1905-1971) & Antonius Petrus Geraets (1929)

                                           Wilhelmina Hogeveen (1907-1992) & Hendrik ten Hoor (1938)

                                           Harmanna Maria Hogeveen (1909-1962) & Dirk Kok (1933)

                                           Jentje Hogeveen (1913-1988) & Wilhelmus Antonius Theodorus van de Ven (1938)

                                           Roelfina Hogeveen (1915-2004) & Johannes van Diemen (1937)

                                           Wijtse Hogeveen (1917-1992) & Catharina Wilhelmina Vossenberg (1957)

                                                  Robert Jan Hogeveen (1958- )

                                                  Elsiena Wilhelmina Maria Hogeveen (1964- )

                                           Pieter Hogeveen (1917-1919)

                                           Elsiena Hogeveen (1921-1963) & Hugo Kleijweg (1948)

                                           Rensje Aaltje Hogeveen (1922-1986) & Gerrit Cornelis Bruin (1948)

                                    Pieter Hogeveen (1881-1929) & Hendrikje ten Hoor (1910)

                                           Willemina Henderika Hogeveen (1911-1993) & Lippe Scheeringa (1946)

                                           Hendrik Jan Hogeveen (1912-1989) & Franssisca Henderika Muthert (1940)

                                                  Peter Hogeveen (1941- )

                                                  Trijntje Hogeveen (1942- )

                                                  Frans Hendrik Hogeveen (1943- )

                                                  Henderika Hogeveen (1944- )

                                                  Franssisca Henderika Hogeveen (1952- )

                                           Leonard Wijtses Hogeveen (1926- )

                                    Rensje Hogeveen (1884-1938) & Jan Engberts (1904)

                                    Wiebe Hoogeveen (1884-1886)

                                    Wiebe Hoogeveen (1886-1889)

                                    Aaltje Hoogeveen (1888-1969) & Jans Buter (1910)                                                                                         (Coevorden DR)

                                    Wiebe Hoogeveen (1890-1890)

                                    Hendrikje Hoogeveen (1891-1974) & Gerrit Koops (1911)

                                    Roelfje Hogeveen (1894-1960) & Koop Schippers (1912)

                                    Wiebigje Hoogeveen (1897-1986) & Jannes Snoeijer (1923)

                                    Willemina Hoogeveen (1899-1961) & Pieter Willem Steenwijk (1919)

                             Hendrik Wijtzes Hogeveen (1849-1850)

                             Gerrit Wijtzes Hogeveen (1849-1850)

                             Hendrik Gerrit Wijtzes Hogeveen (1851-1869)

                             Hendrikje Wijtzes Hogeveen (1853-1941) & Iebele Louwes de Klein (1877)

                             Hendrikje Wijtzes Hogeveen (1853-1941) & Jan Jacobs Olijve (1886)

                             Roelofje Wijtzes Hogeveen (1855-1915) & Aant Annes Annema (1888)

                             Roelofje Wijtzes Hogeveen (1855-1915) & Jelle Haxe (1900)

                             Wijtze Wijtzes Hoogeveen (1857-1940) & Roelofje Stijkel (1888)

                                    Jentje Hoogeveen (1889-1898)

                                    Albrecht Hoogeveen (1891-1957) & Foekje Hoogenberg (1913)

                                           Roelofje Hogeveen (1913-1995) & Cornelis Dalmeijer (1935)

                                           Alle Hogeveen (1915-1975) & Geesje Kappel (1943)

                                           Wiea Cornelia Hogeveen (1918-1977) & Bernardus van Slooten (1945)

                                           Cornelia Hogeveen (1921- )

                                    Albrecht Hoogeveen (1891-1957) & Janna Beekman (1951)

                                           N.N. Hogeveen (1951-1951)

                                    Wijtze Hogeveen (1894-1969) & Geertje Mesken (1920)

                                           Wijtze Hogeveen (1920-1968) & Grietje Maria Bos (1950)

                                                  Yvonne Jeannette Hogeveen (1947- )

                                                  Jacoba Geertje Elizabeth Hogeveen (1953- )

                                                  Geertje Hermanna Hogeveen (1958- )

                                                  Trijntje Anna Hogeveen (1960- )

                                           Lucas Hogeveen (1922-1995) & Jantje Epping (1949)

                                                  Wijtze Hogeveen (1950- )

                                                  Jan Hogeveen (1952- )

                                                  Gerard Lucas Johannes Roelof Hogeveen (1955- )

                                           Hendrik Rieuwert Hogeveen (1924-2001) & Hermina Jacoba Leverman (1949)

                                                  Janny Bernarda Hogeveen (1949- )

                                                  Geertje Hogeveen (1953-2009)

                                                  Henny Hermina Hogeveen (1958- )

                                           Hermanna Hogeveen (1925-1979) & Petrus Willebrordus van Oorsouw (1949)

                                           Roelofje Alberdina Hogeveen (1929-2005)

                                           Jantje Hogeveen (1932-1972) & Jan Tiemens (1965)

                                    Jantje Hoogeveen (1897-1963) & Karst Mesken (1920)

                                    Wiebe Hoogeveen (1899-1900)

                                    Jentje Hoogeveen (1902-1982)

                                           Wijtze Hogeveen (1923-1990) & Trijntje Hofman (1949)

                                                  Jentje Hogeveen (1950- )

                                                  Anna Albertha Hogeveen (1953-1967)

                                                  Jannette Annaliesje Hogeveen (1954- )

                                    Jentje Hoogeveen (1902-1982) & Jannes Dooren (1950)

                                    Jentje Hoogeveen (1902-1982) & Karst de Jong (1956)

                                    Wiebe Hoogeveen (1904-1956) & Katrina Hartgers (1927)

                                           Wietze Hogeveen (1928-1982) & Roelofje Janna Oostindie (1954)

                                                  Janna Katrina Hogeveen (1955- )

                                                  Katrina Janna Wietske Marietje Hogeveen (1956- )

                                                  Wiebe Marinus Hogeveen (1957- )

                                                  Rosalientje Hogeveen (1959- )

                                           Niske Hogeveen (1929-1994) & Arnoldus Willem de Visser (1956)

                                           Roelof Albert Hogeveen (1931- )

                                           Albert Hogeveen (1934-1991) & Johanna Lamberdina Runneboom (1960div1966)

                                                  Marcel Wibo Johannes Hogeveen (1962- ) & Catharina Johanna Hendrika Mekers

                                                          Mark Hogeveen (1992-1993)

                                           Albert Hogeveen (1934-1991) & Johanna Maria Lorist (1967)

                                                  Nicole Barbara Maria Hogeveen (1968- )

                                                  Simone Angela Maria Hogeveen (1970- )

                                    Karst Hoogeveen (1907-1907)

                                    Henderikus Hoogeveen (1907-1908)

                                    Karst Hoogeveen (1909-1986) & Baukje van der Veen (1936)

                                           Wietse Hogeveen (1936- )

                                           Margaretha Hogeveen (1938- )

                                           Roelofje Hogeveen (1945- )

                                           Johannes Hogeveen (1948- ) & Mina Alieda Brouwer (1967)

                                                  Karst Marcel Hogeveen (1968-2006) & Violet Maria Kroese (1990)

                                                          Denise Hogeveen (1990-2000)

                                                          Fabienne Hogeveen (1990- )

                                                          Dylan Hogeveen (1997- )

                     Wijtze Wiebes Hogeveen (1823-1903) & Meintje Geerts Ruiter (1840-1875) (1870) [2. Huweijk]                                   (Lippenhuizen FR/Kuinre OV/Ooststellingwerf FR)

                             Geert Wijtzes Hoogeveen (1874-1875)

                             Hendrik Gerrit Wijtzes Hoogeveen (1871-1933) & Jacobje Bruinsma (1874-1932) (1899)

                                    Wijtze Hoogeveen (1900-1961) & Hendrikje Baron (1927)

                                           Hendrik Gerrit Hoogeveen (1928-1979) & Johanna Berendina Addink (1954)

                                                  Wietze Hoogeveen (1954- )

                                                  Christina Hermina Hoogeveen (1956- )

                                                  Henny Hoogeveen (1957- )

                                                  Jan Willem Hoogeveen (1960- )

                                                  Wim Sent Hoogeveen (1961- )

                                                  Johan Hoogeveen (1962- )

                                                  Gerard Hoogeveen (1967- )

                                                  Harry Hoogeveen (1970- )

                                           Wiebigje Hoogeveen (1928- )

                                           Sent Hoogeveen (1933- )

                                    Gooitske Hoogeveen (1902-1909)

                                    Jan Hoogeveen (1906-1906)

                                    Geert Hoogeveen (1907-1971) & Aaltje Zantinge (1935)

                                           Hendrik Gerrit Hoogeveen (1936-2001) & Anna Jacoba de Witte (1961)

                                                  Grietje Hoogeveen (1962- )

                                                  Aaltje Hoogeveen (1963- )

                                           Goosem Hendrik Hoogeveen (1939-2004) & Thea Stientje de Jong (1964)

                                                  Geert Aaldert Hoogeveen (1965- )

                                                  Katharina Jolanda Hoogeveen (1970- )

                                           Wijtze Hoogeveen (1944- )

                                           Edward Hoogeveen (1947- )

                                           Antoon Hoogeveen (1948- ) & Trijntje Geertje Miedema (1970)

                                                  Jolanda Alie Hoogeveen (1971-1972)

                                                  Geert Schelte Hoogeveen (1973- )

                                                  Alwin André Hoogeveen (1974-1976)

                                                  Mirjam Gerrie Hoogeveen (1977- )

                                    Gooitske Hoogeveen (1909-1991) & Jannes Brinksma (1933)

                                    Meintje Hoogeveen (1914-1943)

 

•Jan Aizes (1751-1806) & Aukje Wijtzes (1760-1833) (1784)                                                                                                             (Ut/Ut/Ureterp FR)

       Aijse Jans (Haarsma) (1785-1848) & Maria Martinus Helbig (1778-1839) (1824)                                                            (Ureterp/Drachten/Smallingerland FR)

       Wietze Jans (Hoogeveen) (1787-1824)                                                                                                                                             (Ureterp/Opsterland FR)

       Sietze Jans (Haarsma) (1791-1846) & Geeske Lieppes de Wacht (1794-1874) (1819)                                                               (Ureterp/Drachten/Smallingerland FR)

       Bontje Jans (1794-1811)                                                                                                                                                                     (Ureterp/Opsterland FR)

       Siebe Jans (Haarsma) (1797-1859) & Jelkjen Hielkes Veenstra (1797- ) (1822)                                                            (Ut/Ureterp/Smallingerland FR)

       Geeske Jans (Haarsma) (1800-1863)                                                                                                                                                 (Ureterp/Drachten FR)

       Sake Jans (Hoogeveen) (1789-1866) & Aaltje Liebbes (Radsma) (1795-1889) (1818)                                                               (Ureterp/Drachten/Smallingerland FR)

              Jan Sakes Hoogeveen (1819-1890) & Martha Goslings Swart (1820-1892) (1847)                                                               (Drachten/Fk/Smallingerland/Franeker FR)

              Fintje Sakes Hoogeveen (1822-1888) & Gjalt Pieters Wagenaar (1823-1882) (1855)                                                   (Drachten/Opeinde/Smallingerland FR)

              Libbe Sakes Hoogeveen (1824-1880) & Trijntje Berends Luiting (1823-1913) (1846)                                                   (Drachten/Bakkeveen/Smallingerland FR)

                     Sake Libbes Hoogeveen (1847-1899) & Klaaske Zijlstra (1846- ) (1874)                                                            (Drachten/Dokkum/Dokkum FR)

                             Geeske Hoogeveen (1876-1885)

                             Libbe Hoogeveen (1877-1877)

                             Catharina Hoogeveen (1878-1916)

                             Folkert Jeppo Hoogeveen (1880- )

                             Lubertus Hoogeveen (1881-1885)

                             Jan Hoogeveen (1882-1960)                                                                                                                                         ( /Lochem GD)

                             Johannes Hoogeveen (1884-1884)

                             Lubertus Hoogeveen (1886-1887)

                             Lubertus Hoogeveen (1887-1926) & Anna Maria Josephina Gielis (1918)

                                    Marie Antoinette Catharina Hoogeveen (1919-2009) & Henricus Antonius Tullemans (1938)

                     Berend Libbes Hoogeveen (1850-1927) & Tjitske Minnes van der Meer (1951- ) (1875)                                          (Drachten/Marssum/Menaldumadeel FR)

                             Libbe Hoogeveen (1875-1954) & Gaatske Tjeerds Bosch (1898)

                                    Tjitske Hoogeveen (1899-1971) & Gerard Doede Bekius (1926)

                             Minne Hoogeveen (1878-1939) & Aaltje Atema (1911)

                     Jan Libbes Hoogeveen (1852-1911) & Antje van der Veen (1853- ) (1885)                                                           (Drachten/Franeker/Franeker FR)

                     Mettje Libbes Hoogeveen (1854- )

                     Aaltje Libbes Hoogeveen (1858-1945) & Johan Hendrik Mulder (1859- ) (1885)                                             (Drachten/Hl/Harlingen FR)

                     Klaas Libbes Hoogeveen (1861-1949) & Sietske Zijlstra (1862- ) (1885div1929)                                (Smallingerland/Oostdongeradeel FR/A’dam NH)

                             Libbe Hoogeveen (1886-1936) & Idske de Vries (1915)

                                    Helena Hempenia Hoogeveen (1916-2006) & Aert van Driel (1942)

                                    Sijtske Pietertje Idske Hoogeveen (1920-2001) & Jan de Haan (1962)                                                  (Leiden/ / ZH)

                                    Hans Ijge Bauke Ids Hoogeveen (1928-1988) & Elisabeth Charlotta Turion (1954)

                                           Hans Albert Hoogeveen (1957- )

                                           Paul Christiaan Hoogeveen (1960- )

                                           Klaas Libbe Hoogeveen (1965- )

                             Oeds Hoogeveen (1888-1946) & Maria Hielkema (1887- ) (1914)                                                            (Betterwird/Lw/Leeuwarden FR)

                                    Klaas Hoogeveen (1915-1945)

                                    Bertha Hoogeveen (1917-1917)

                                    Hubertus Hoogeveen (1926- )

                             Ruurdtje Hoogeveen (1890-1972) & Jan Douma (1887- ) (1918)                                                            (Dokkum/Huizum/Leeuwarderadeel FR)

                             Klaas Hoogeveen (1893-1971) & Elizabeth Rodenburg (1919)

                                    Douwe Hoogeveen (1920-1990) & Johanna Mensink (1946)

                                           Aafje Margaretha Hoogeveen (1948- )

                                           Klaas Johannes Hoogeveen (1951- )

                                    Klaas Hoogeveen (1925- ) & Regina Theresiana Hoeben (1953)

                                           Richard Klaas Hoogeveen (1955- )

                                           Marcel Gerardus Hoogeveen (1958- )

                                           Carola Elizabeth Maria Hoogeveen (1961- )

                             Trijntje Hoogeveen (1895-1953) & Geert Edens (1893- ) (1920)                                                                          (Dokkum/Veendam/Leeuwarden FR)

                             Tjerk Hoogeveen (1897-1977) & Sibbeltje Noordenbos (1919)

                                    Akke Hoogeveen (1919- )

                                    Sijtske Hoogeveen (1920-2011) & Cornelis van Altena (1946div1975)

                                    Klaas Hoogeveen (1924-1945)

                                    Douwine Hoogeveen (1932-2007) & Ijske Vos (1954)

                                           Eisso Hinderikus Hoogeveen (1955- )

                                           Sibbine Hoogeveen (1959- )

                                    Douwine Hoogeveen (1932-2007) & Sijbren Sijtsma (1980)

                             Jitske Hoogeveen (1900-1969) & Eliazer Jacob Sanders (1945)

                             Aaltje Hoogeveen (1902-1982) & Johan Senteur (1939)

                             Dirk Hoogeveen (1904-1982) & Trijntje Broersma (1934)

                                    Katharina Hoogeveen (1936- ) & Jan Hoogeveen (1960div1984)

                             Berend Hoogeveen (1906-1984) & Gesina Emkje Post (1907-1935) (1929div1935)                                      (Dokkum/Lw/Leeuwarden FR)

                                    Saapkje Hoogeveen (1932- )

                             Berend Hoogeveen (~1905- ) & Hendrikje Hoekstra               (Schoterland FR)

                                    Klaas Hoogeveen (1931-1931)           [grounds for the divorce?]

                             Berend Hoogeveen (1906-1984) & Anje Regina Everdina Pannekoek (1911-1983) (1935)                               (Dokkum/Lw/Leeuwarden FR)

                                    Baukje Hoogeveen (1936- ) & G. Dijkstra

                                    Dirk Hoogeveen (1939- )

                     Wietze Libbes Hoogeveen (1866-1957) & Trijntje Theunis van Dijk (1873- ) (1891)                                                    (Drachten/Hantum/Westdongeradeel FR)

                             Theunis Hoogeveen (1892-1944) & Henriette Louise Eleonore Riphagen (1887-1941) (1916)                 ( /Amersfoort UT/ NH)

                                    Wietze Hoogeveen (1918- ) & Hendrikje Strating (1939)

                                           Henri Louis Eleonoor Hoogeveen ( - )

                                           Bouke Johannes Hoogeveen (1943-2004) & Geertruida Catharina Maria Noordzij (1967)

                                                  Marco Hendrikus Hoogeveen (1968- )

                                           Theuntje Gerharda Hoogeveen (1944-1945)

                                           Wietze Hoogeveen (1948- )

                                           Theuntje Gerharda Hoogeveen ( - )

                                           Johannes Aaldert Hoogeveen (1953- )

                                    Gerhard Hoogeveen (1919-1919)

                                    Gerhard Hoogeveen (1920-1941)

                             Trijntje Hoogeveen (1893-1985) & Riemer Rienstra (1915)

                             Libbe Hoogeveen (1895-1968) & Wopkje Hoitinga (1927)

                             Haaije Hoogeveen (1895- ) & Barbera (Bartje) Haan (1922)

                                    Jantje Hoogeveen (1922- )

                                    Wietze Hoogeveen (1927- ) & Sijbrigje (Siepie) Faber (1954)

                                    Trijntje Hoogeveen (1933- )

                             Berend Hoogeveen (1898- ) & Hittje Steensma (1922)

                                    N.N. Hoogeveen (1922-1922)

                             Riekele Hoogeveen (1899-1991) & Geertje Tolsma (1921)

                                    Aaltje Hoogeveen (1921- )

              Wietze Sakes Hogeveen (1825-1897) & Tjitske Durks de Graaf (1823-1894) (1849)                                                   (Dt/Drachten/Smallingerland FR)

                     Aaltje Wietzes Hogeveen (1849-1859)

                     Antje Wietzes Hoogeveen (1851-1925) & Lammert Geerts Landman (1845-1891) (1875)                                  (Drachten/Rottevalle/Smallingerland FR)

                     Fimke Wietzes Hogeveen (1854-1914) & Anne Bruinsma (1855- ) (1883)                                                                        (Drachten/Ureterp/Smallingerland FR)

                     Durkje Wietzes Hogeveen (1858-1937) & Taco de Boer (1858- ) (1884)                                                            (Drachten/Lw/Leeuwarden FR)

                     Sake Wietzes Hoogeveen (1863-1935) & Annechien Hensens 1868- ) (1894)                                                             (Drachten/Westerlee/Smallingerland FR)

                             Wietze Hoogeveen (1895-1972) & Catharina van der Laag (1918)

                                    Douwe Hoogeveen (1918-1987) & Hendrika Geertruida van Rootselaar (1958)                                 (Den Haag ZH)

                                    Sake Hoogeveen (1926-1988) & Geertruida Pas (1958)

                             Dirk Hoogeveen (1897-1972) & Catharina Maria Koning (1921)

                                    Josephine Hoogeveen (1924-1993)

                                    Petrus Hoogeveen (1926-1985) & Antoinette Theresia van den Broek (1958)

                                           Dirk Frederik Hoogeveen (1966- )

                                           Johanna Catharina Hoogeveen (1966- )

                                    Wietze Hoogeveen (1928-1929)

                                    Wietze Hoogeveen (1932- )

                                    Maximiliaan Hoogeveen (1933- )

                             Tjitske Hoogeveen (1901-1976) & Rinse Schat (1923)

              Auke Sakes Hoogeveen (1826-1910) & Saakje Jans van der Veen (1825-<1910) (1852)                                                 (Drachten/Stavoren/Smallingerland FR)

                     Sake Aukes Hoogeveen (1852-1929) & Fintje Geerts Schriemer (1855-1946) (1878)                                                   (Dt/Drachten/Smallingerland FR)

                             Auke Sakes Hoogeveen (1878-1941) & Stijntje van Bruggen (1872-1964) (1901)                                                    ( / / /Harlingen FR)

                                    Sake Hoogeveen (1902-1995) & Ink van der Veer (1925)

                                           Joukje Hoogeveen (1926-2009) & Pieter Fris (1951)

                                           Christina Hoogeveen (1929-2011) & Roelof de Jong (1952)

                                    Sake Hoogeveen (1902-1995) & Leentje Zeldenrust (1956)

                                    Geert Hoogeveen (1905-1974) & Maria Poeze (1932)

                                           Auke Hoogeveen (1932-1992) & Jannetje Dozy (1957)

                                                  Florence Maud Hoogeveen (1957- )

                                                  Joyce Raquel Hoogeveen (1970- )

                                           Hendrikje Hoogeveen (1939- )

                                           Gerbren Klaas Hoogeveen (1948- )

                                    Fintje Hoogeveen (1910-1929)

                                    Grietje Hoogeveen (1912-2000) & Adam Jan Scheepstra (1939)

                             Hinke Hoogeveen (1880-1938) & Minze van der Sluis (1907)

                             Saakje Sakes Hoogeveen (1884-1933) & Roelof Huisman (1907)

                             Jitske Hoogeveen (1887-1952) & Theunis Jonker (1884- ) (1907)                                                                          (Drachten/Appelscha/Smallingerland FR)

                             Gosse Hoogeveen (1890-1890)                                                                                                                                    (Drachten/ FR)

                             Geert Hoogeveen (1891-1966) & Janna Riekeles Tjoelker (1913)

                                    Jantje Hoogeveen (1914-1992) & Hermannus Hendrikus Korthuis (1914- ) (1935)                                       (Hoogkerk/Oude Pekela/Groningen GR)

                                    Finje Hoogeveen (1916-1916)

                                    Fenna Hoogeveen (1918-1979) & Klaas Ritsema (1914- ) (1935)                                                                        (Drachten FR/Hoogkerk/Groningen GR)

                                    Fenna Hoogeveen (1918-1979) & Jan Jongst (1945)

                                    Riekele Hoogeveen (1919-1987) & Ingeborg Ruth van Petit (1946)

                                           Brigitte Hoogeveen (1945- )

                                           Riekele Erwin Geert Hoogeveen (1949-2003) & Ariena Johanna van der Ree (1971)

                                           Riekele Erwin Geert Hoogeveen (1949-2003) & Astrid Louise Janzon (1988)

                                    Riekele Hoogeveen (1919-1987) & Ingrid Ewa Herberger (1974)

                                    Hinke Hoogeveen (1920-1987) & Hendrik Hulshof (1953)

                                    Gesina Hoogeveen (1922-1983) & Johannes Franciscus Scholte (1943)

                                    Saakje Hoogeveen (1924-2000) & Vincenzo Lanzilli (1945)

                                    Saakje Hoogeveen (1924-2000) & Vincenzo Lanzilli (1990)

                                    Sake Hoogeveen (1927-2000) & Pietertje Stuivenberg (1951)

                                    Sake Hoogeveen (1927-2000) & Maria Catharina de Vroome (1988)

                                           Angelique Hoogeveen (1990- )

                                    Marie Hoogeveen (1929-2007) & Geert Vledder (1957div1981)

                     Jitske Aukes Hogeveen (1855-1940) & Leendert Noort (1860-1948) (1883)                                                               (Drachten FR/Rijnsburg ZH/Den Haag ZH)

                     Aaltje Aukes Hoogeveen (1858-1860)                                                                                                                                (Drachten/Harlingen FR)

                     Martha Aukes Hoogeveen (1860-1936) & Bartholomeus van der Wal (1859- ) (1885)                                                   (Leeuwarden/Haulerwijk/Smallingerland

                     Jan Aukes Hoogeveen (1863- ) & Gettje Elzinga (1763-1931) (1887)                                                                          (Drachten/Drachten/Smallingerland FR)

                             Goitske Hoogeveen (1888-1955) & Epke Kuipers (1917)

                             Auke Jans Hoogeveen (1889-1904)

                             Saakje Hoogeveen (1892- ) & Pieter van der Meer (1866- ) (1926)                                                            (Drachten/Weststellingwerf FR/Den Haag ZH)

                             Geert Hoogeveen (1895-1963) & Geertje Hoekstra (1893-1980) (1917)                                                               (Drachten/Smallingerland/Lemmer FR)

                                    Jan Hoogeveen (1918-1981) & Cornelia Maria de Goeij (1939)

                                           Geert Hoogeveen (1939-1940)                                                                                                                      ( /Dordrecht ZH)

                                           Geert Hoogeveen (1941- )

                                           Pieter Cornelis Jan Hoogeveen (1942-1999) & Elisabeth Gertruda Peeters (1965)

                                                  Matheus Titus Gerardus Hoogeveen (1961- )

                                                  Gertruda Henriette Cornelia Maria Hoogeveen (1967- )

                                           Renze Hoogeveen (1944-1950)                                                                                                                     ( /Dordrecht ZH)

                                           Jansje Hoogeveen (1945- )

                                           Cornelis Hoogeveen (1947- )

                                    Jan Hoogeveen (1918-1981) & Helena Maria Anna Willems (1948)

                                    Rinze Hoogeveen (1918-1974) & Klazina Visser (1946)

                                           Peter Hoogeveen (1949- )

                                           Geertruida Hoogeveen (1952- )

                                           Agnes Hoogeveen (1954- )

                                    Geertje Hoogeveen (1918-2007)

                                           Geertje Saskia Hoogeveen (1969- )

                                    Rindert Hoogeveen (1918- )

                             Fintje Hoogeveen (1897-1968) & Klaas de Vries (1920)

                             Sake Hoogeveen (1899-1980) & Hendrikje de Wagt (1904- ) (1927)                                                            (Dr/Drachten/Smallingerland FR)

                                    Jan Hoogeveen (1927-2005) & Hiltje Jonker (1957)

                                           Elske Hendrikje Hoogeveen (1961- )

                                           Sake Johannes Hoogeveen (1967- )

                                    Sijke Hoogeveen (1929- )

                                    Geertje Hoogeveen (1931- )

                                    Aisina Hoogeveen (1938- )

                                    Hendrika Hoogeveen (1948- )

                             Reinder Hoogeveen (1899-1971) & Aaltje Reinders (1935)

                                    Janke Geertje Hoogeveen (1936- )

                                    Geertje Janke Hoogeveen (1938- )

                                    Roelofje Reina Hoogeveen (1942- )

                             Sijke Hoogeveen (1902-1972)

                             Aukje Hoogeveen (1905-1972) & Sjoerd Gosses (1937)

                             Durkje Hoogeveen (1907-1992) & Egbert de Vries (1937)

                             Jitske Hoogeveen (1909-1996)

                     Aaltje Aukes Hoogeveen (1866-1938) & Pieter Langeveld (1862- ) (1904)                                                          (Opsterland FR/Hazerswoude/Zegwaard ZH)

                     Fintje Aukes Hoogeveen (1870-1913) & Age Hendriks Schokker (1865- ) (1898)                                             (Leeuwarden/Gaastmeer/Smallingerland FR)

              Bauke Sakes Hoogeveen (1828- ) & Grietje Gerrits van der Valle (1826- ) (1854)                                                           (Drachten/Rottevalle/Smallingeland FR)

                     Aaltje Baukes Hoogeveen (1855-1914) & Jan Westerbeek (1850- ) (1881)                                                            (Smallingerland/Bolsward FR/A’dam NH)

                     Gerrit Baukes Hoogeveen (1856-1944) & Maria Geertruida Schoonhoven (1872- ) (1895)                                  (Smallingerland FR/A’dam/A’dam NH)

                             Johanna Maria Geertruida Hoogeveen (1896-1975) & Petrus Joanne Hendricus ter Linden (1922)

                             Johanna Maria Geertruida Hoogeveen (1896-1975) & Bernardus Marinus Kremers (1968)

                             Gerrit Bouke Hoogeveen (1900-1995) & Elfriede Christine Littmann (1928)

                                    Maria Magdalena Eugenie Hoogeveen (1926-1997) & Jacobus Johannes Beuk (1958)

                             Gerrit Bouke Hoogeveen (1900-1995) & Jacoba Stentrop (1969)

                             Christiaan Arend Hoogeveen (1901-1901)

                             Jan Andries Hoogeveen (1901-1901)

                     Wietske Baukes Hoogeveen (1858-1895) & Klaas Nauta (1862- ) (1883)                                                            (Smallingerland/Wonseradeel FR/A’dam NH)

                     Aukje Baukes Hoogeveen (1860-1938) & Johannes Theodorus de Vries (1859- ) (1884)                              (Leeuwarden FR/A’dam/A’dam/Hilversum NH)

                     Sake Baukes Hoogeveen (1863-1937) & Trijntje Pasma (1863- ) (1885)                                                            (Leeuwarden/Sneek FR/A’dam NH)

                             Anna Margaretha Hoogeveen (1886-1962) & Frans van Harseler (1909)

                             Grietje Anna Catharina Hoogeveen (1888-1967) & Cornelis Hendricus van Rossum (1910)

                             Grietje Anna Catharina Hoogeveen (1888-1967) & Frans Cornelis Jacobus Hartgers (1957)

                             Catharina Hoogeveen (1889-1965) & Gerrit Johan Haller (1915)

                             Bouke Jacques Hoogeveen (1891-1892)

                             Aleida Martha Catharina Hoogeveen (1894-1922) & Willem Robert Dörr (1917)

                             Bouke Jacques Hoogeveen (1895-1968) & Maria Johanna Collet (1919)

                                    Jacques Hoogeveen (1922-2008) & Wilhelmina Elisabeth Mark (1947)

                                           Jacques Hoogeveen (1947- )

                                           Yvonne Hoogeveen (1953- )

                                           Catharina Bernardina Elisabeth Maria Hoogeveen (1963- )

                                    Jacques Hoogeveen (1922-2008) & Maria Hendrika Kaak (1970)

                                           Jozef Willem Hoogeveen (1972-2004)

                                    Frans Hoogeveen (1929-2001) & Adriana Frederika Jonker (1954)

                                           Erik Hoogeveen (1960- )

                                           Saskia Mary Hoogeveen (1962- )

                                           Martine Hoogeveen (1968- )

                                           Melanie Hoogeveen (1969-1969)

                                    Frans Hoogeveen (1929-2001) & Hilda Snel (1973)

                                    Frans Hoogeveen (1929-2001) & Hilda Snel ( - ) (1992)

                     Jelke Baukes Hoogeveen (1865-1945) & Saakje Siebes Hoogeveen (1866- ) (1888)                                                    (Utingeradeel/Harlingen FR/A’dam NH)

                             Bauke Hoogeveen (1888-1960) & Cornelia Perk (1918)                                                                                          ( / / /A’dam NH)

                                    Cornelia Hoogeveen (1921-2010) & Christ Marie Vonk (1919-2000) (1946div1953)                                      (A’dam NH/Padang NI/A’dam/Shagen NH)

                                    Margaretha Wilhelmina Elisabeth Hoogeveen (1924- )

                             Antje Hoogeveen (1890-1963) & Johannes Hendericus Haije (1931)

                             Siebe Hoogeveen (1893-1969) & Jansje van der Tak (1919)

                                    Johan Willem Hoogeveen (1921-2003) & Evy van der Groen (1948)

                                           Johan Willem Hoogeveen (1951- )

                                    Johan Willem Hoogeveen (1921-2003) & Lambertina Elisa (Annelies) Colson (1991)

                             Siebe Hoogeveen (1893-1969) & Catharina Hendrika Geertruida Camphuijsen (1934)

                                    Simon Hoogeveen (1936- )

                                    Olga Constance Hoogeveen (1938- )

                             Jelke Jacques Hoogeveen (1896-1975) & Louise Brenning (1923)

                                    Louise Jacqueline Hoogeveen (1926- )

                                    Margaretha Hoogeveen (1928- )

                                    Willem Johan Hoogeveen (1933- )

                                    Leonard Jacques Hoogeveen (1937-1993) & Paulina Anske Ijpma (1957)

                                           Michel Hoogeveen (1958- )

                                           Manon Hoogeveen (1960- )

                             Jelke Jacques Hoogeveen (1896-1975) & Hendrika Johanna Ockhuijsen (1969)

                             Gerrit Hoogeveen (1897-1979) & Aafje Martha Garms (1934)

                                    Gerard Jan Hoogeveen (1935- )

                                    Anita Martha Hoogeveen (1937-1979) & Richard Andersen (1966)

                             Jan Hoogeveen (1901-1983) & Hendrica Jantina Roelink (1930)

                                    Onno Jan Hoogeven (1934- )

                                    Tini Hendrika Hoogeveen (1937- )

                                    Jacobus Hoogeveen (1938- )

                                    Marita Helena Anna Hoogeveen (1942- )

                             Margaretha Hoogeveen (1904-1919)

                     Martha Baukes Hoogeveen (1867-1956) & Hendricus Johannes Nahuijs (1868- ) (1889)                               (Harlingen FR/A’dam/A’dam NH)

                     Martha Baukes Hoogeveen (1867-1956) & Arend Geert Swaak (1877- ) (1926)                                             (Harlingen FR/Nieuweschans GR/A’dam NH)

                     Jan Baukes Hoogeveen (1873-1952) & Martha van der Woude (1877- ) (1897)                                             (Hoogeveen DR/Leeuwarden FR/A’dam NH)

                            Grietje Hoogeveen (1898-1980) & Gijsbertus Dirk Margadant (1888- ) (1919)                                                     (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                             Grietje Hoogeveen (1898-1980) & Daniel Nieman (1898- ) (1929)                                                            (A’dam/A’dam/A’dam NH)

                             Martha Hoogeveen (1901-1978) & Johannes Jacobus van Biemen (1897- ) (1925)                               (A’dam NH/Leiden/Leiden ZH)

              Aukjen Sakes Hogeveen (1830-1918) & Zwietze Fokkes Heersma (1829- ) (1857)                                                           (Drachten/Ureterp/Smallingerland FR)

              Siebe Sakes Hoogeveen (1833-1917) & Antje Hanzes bij de Brug (1832-1928) (1857)                                                   (Drachten/Ureterp/Smallingerland FR)

                     Hiltje Siebes Hoogeveen (1858-1896) & Pieter van Riet (1855- ) (1880)                                                            (Smallingerland FR/Maasdam ZH/A’dam NH)

                     Aaltje Siebes Hoogeveen (1860-1926) & Pieter Casteleijn (1859- ) (1883)                                                                        (Harlingen FR/IJzendijke ZL/A’dam NH)

                     Durkje Siebes Hoogeveen (1863-1943) & Johannes Hendriks Kerkhof (1839- ) (1883)                              (Bovenknijpe/Utingeradeel FR/A’dam NH)

                     Saakje Siebes Hoogeveen (1866-1938) & Jelke Baukes Hoogeveen (1865- ) (1888)                                                    (Harlingen/Utingeradeel FR/A’dam NH)

                     Jantje Siebes Hoogeveen (1868-1937) & Jan Ligthart (1862- ) (1889)                                                                           (Sneek FR/A’dam/A’dam NH)

                     Jantje Siebes Hoogeveen (1868-1937) & Bernardus Zorn (1873- ) (1909)                                                                        (Sneek/Leeuwarden FR/A’dam NH)

                     Fimmigien Siebes Hoogeveen (1871-1952) & Anthonius Frans David Jansen (1872- ) (1891)                                    (Odoorn FR/R’dam ZH/A’dam NH)

                     Aukje Siebes Hoogeveen (1873-1963)                                                                                                                               (Emmen DR/ )

                             Diewertje Jacoba Hoogeveen (1898-1944)

                     Aukje Siebes Hoogeveen (1873-1963) & Tjapko Ligthart (1868- ) (1899)                                                            (Emmen DR/A’dam/A’dam NH)

              Jelle Sakes Hoogeveen (1836-1911) & Froukjen Pieters Bolman (1834-1917) (1860) [schipper]                                      (Drachten/Oldeboorn/Smallingerland FR)

                     Sake Jelles Hoogeveen (1861-1936) & Fetje Brandenburg (1866- ) (1890)                                                           (Drachten/Midlum/Smallingerland FR)

                             Froukje Hoogeveen (1891-1957)                                                                                                                                 (Smallingerland FR/Zaandam NH)

                             Maaike Hoogeveen (1893-1965) & Roel Feenstra (1890- ) (1916)                                                            (Charlois/R’dam ZH/Leeuwarden FR)

                             Jelle Hoogeveen (1899-1985)                                                                                                                                       (Loenen UT/ )

                     Fokje Jelles Hoogeveen (1864-1942) & Rinke Jans Bosma (1865- ) (1890)                                                          (Leeuwarden/Tjalleberd/Aengwirden FR)

                     Aaltje Jelles Hoogeveen (1867-1912) & Tjeerd Pel (1865- ) (1890)                                                            (Leeuwarden/Boornbergum/Haskerland FR)

                     Pieter Jelles Hoogeveen (1870- )                                                                                                                                         (Tietjerksteradeel FR)

                     Jan Jelles Hoogeveen (1874-1903) & Marigje Verheul (1878-1964) (1900)                                                               (Smallingerland/Zd/Zaandam NH)

                             Froukje Hoogeveen (1901-1986) & Jan Dekker (1919)

                             Trijntje Hoogeveen (1903-2002) & Jacobus Olivier (1902- ) (1927)                                                            (Zaandam NH/R’dam/Den Haag ZH)

                     [Jan disappeared in 1903, and was officially declared dead in 1909.

                           Thus 2 children of Marigje’s subsequent relationship were named Hoogeveen by law.]

                     Marigje Verheul/Hoogeveen (1878-1964) & Ijsak van Leijen (1881- ) (1909)                                                            (Zaandam/Z,N-Schermer/Velsen NH)

                             Jan Hoogeveen (1905-1987) & Cornelia Maria Molenaar (1930)

                                    Eduard Hoogeveen (1933- )

                                    Ida Hoogeveen (1935- )

                                    Willy Hoogeveen (1938- )

                                    Jan Hoogeveen (1946- )

                             Jan Hoogeveen (1905-1987) & Alida Annetje Haan (1965)

                             Jan Hoogeveen (1905-1987) & Maria Johanna Cornelia Ansems (1972)

                             Jansje Hoogeveen (1907-1997) & Leendert van Dijk (1938)

                     Sjieuke Jelles Hoogeveen (1878-1949) & Taeke Pal (1877- ) (1902)                                                            (Dronrijp/Drachten/Smallingerland FR)

 

Lieuwe Jelles (~1736-1809) & IJttje Aijses (1774)                                                                                                                                (Lh/Lh/Lippenhuizen FR)

       Jelle Lieuwes (Hogeveen) (1777-1850) & Antje Jacobs Posthuma (1780-1864) (1806)                                                               (Lh/Lh/Lippenhuizen FR)

              Jetje Jelles (Hoogeveen) (1807-1894) & Ouwe Klazes Hemkes (1801-1877) (1828)                                                   (Lippenhuizen/Knijpe/Opsterland FR)

              Lieuwe Jelles (Hogeveen) (1810-1839) & Klaaske Jans Raadersma (1815-1884) (1839)               (Lippenhuizen/Wieuwerd/Rauwerderhem/Leeuwarderadeel FR)

                     Lieuwkje Lieuwes Hogeveen (1839-1861)                                                                                                                         (Wirdum/Barderadeel FR)

              Jacobus Posthuma Hoogeveen (1817-1899) & Sijtske Ales Oosterbaan (1822-1894) (1846)                                            (Opsterland/Gorredijk/Opsterland FR)

                     Antje Hogeveen (1847-1921) & Jan van der Meulen (1875)                                                                                          (Opsterland/ / FR)

                     Ale Hoogeveen (1849-1893) & Wimke Wopkes van der Hoop (1877)                                                                           (Opsterland/ / FR)

                             Jacobus Hogeveen (1877- )

                             Wopke Hogeveen (1881-1922) & Jantje Nagelsmith (1881- ) (1910)                                                            (Tzummarum/Farmsum/Delfzijl GR)

                                    Alex Hendrik Willem Hogeveen (1911-1991) & Maria Catharina Everdina Heithuis (1911- ) (1940)         (Gr/Eede ZL/Groningen GR)

                                    Hendrik Albert Jacobus Hogeveen (1913-1998) & Theresia van der Leij (1914- ) (1940)                      (Gr/Hof van Delft ZH/Groningen GR)

                                           Janita Theresia Hogeveen (1946-1947)

                                    Willem Jan Hogeveen (1916-2010) & Gerritje Mengerink

                                           N.N. Hogeveen (1957-1957)

                                    Willem Jan Hogeveen (1916-2010) & Gre Post

                             Jan Hogeveen (1890-1938)

                             Alida Hendrika Hogeveen (1894-1943)

                     Jelle Hogeveen (1852-1941) & Anna Iedes Attema (1881)                                                                                             (Opsterland/ / FR)

                             Jacobus Hogeveen (1882-1969) & Josina Francina Kloosterman (1924)

                             Eeke Hoogeveen (1885-1965) & Bate Faber (1911)

                     Lieuwe Hogeveen (1854-1937) & Jitske Posthumus (1856- ) (1881)                                                                           (Opsterland/Dk/Dokkum FR/Den Haag ZH)

                             Sieuwke Petronella Hogeveen (1882-1916) & Fedde Weidema ( -1952) (1906)                                                        (Uithuizen GR/Velp/ /Arnhem GD)

                             Sietske Jacoba Hogeveen (1883- )

                             Sietske Jacoba Hogeveen (1885-1959)

                             Jacobus Hogeveen (1889-1890)

                             Anna Jacoba Hogeveen (1890-1988)

                     N.N. Hogeveen (1856-1856)                                                                                                                                                (Ol/Opsterland FR)

                     Jan Hoogeveen (1857-1881) & Grietje Agter (1880)                                                                                                       (Opsterland/ / /Gorredijk FR)

                             Uilke Hogeveen (1880-1881)

                     Geertje Hoogeveen (1860- ) & Eduard Johannes Valk (1885)                                                                                       (Opsterland/ / FR)

                     Geertje Hoogeveen (1860- ) & Johannes Hendricus Schouten (1919)                                                                           (Opsterland/ / FR)

                     Janke Posthuma Hogeveen (1862-1927) & Gosse Numan (1892)                                                                                       (Opsterland/ / FR)

                     Tjesse Hoogeveen (1865-1937) & Trijntje Gnodde (1869- ) (1891)                                                                           (Opsterland FR/Pm/Purmerend NH)

                             Menne Haaike Hoogeveen (1892-1955) & Anna Petronella de la Lande Cremer (1924)

                                    Anneke Tine Hoogeveen (1925-2005)

                                    Tjesse Jacobus Hoogeveen ( - ) & Annemie Eigeman

                             Jacobus Hoogeveen (1894-1964) & Aaltje Donia (1922)

                                    Tjesse Hoogeveen (1923-2007) & J.H. Raak

                                    Gatske Tine Hoogeveen ( - ) & R. Snijder

                             Jan Ale Hoogeveen (1897- )

                             Jacob Hoogeveen (1900-1983) & Jacobina Kostelijk (1927)

                             Trijntje Hoogeveen (1902-1969)

                             Sijtske Hoogeveen (1903-1992) & Jeep Huisman (1927)

                             Anna Hoogeveen (1907-1994) & Elze Vegter (1930)

 

[In some cases it’s not clear whether Zevenhuizen FR or GR is meant.]

•Sijtze Bouwes (1752-1829) & Aaltje Tomas (Pruim) (1754-1842) (1775)                                                                                       (Lh/Hemrik/Lippenhuizen FR)

       Aafke Sijtzes (Hogeveen) (1780-1848) & Pier Wijtzes (Madhuizen) (1767-1839) (1808)                                                   (Zevenhuizen/Bakkeveen/Duurswoude FR)

       Feijkje Sijtzes (Hoogeveen) (1787-1836) & Auke Willems (de Vries) (1787->1836) (1807)                                                 ((Zh)/(Zevenhuizen)/Leek/Zevenhuizen GR)

       Rinske Sijtzes Hogeveen (1788-1870) & Joseph Jans (van Houten) (1785-1863) (1805)                                                    (Lippenhuizen FR/Oh/Leek GR/Oudehorne FR)

       Jenke Sijtzes Hogeveen (1789-1842) & Hindrik Jans Venema (1781-1851) (1817)                                                               ((Zh)/Zevenhuizen/Leek GR)

       Bouwe Sijtzes (Hogeveen) (1777-1855) & Antje Jans (Kroese) (1772-1847) (1797)                                                               (Hemrik/Akmarijp/Terwispel FR)

              Sijtze Bouwes (Hogeveen) (1802-1882) & Margje Harms Steg (1797-1873) (1825)                                                 (Zevenhuizen/Hoogkerk/Leek GR)

                     Anje Hogeveen (1826-1865) & Siete Wopkes de Jong (1828-1894) (1853)                                                               (Zevenhuizen/Drachten FR/Leek GR)

                     Antje Hogeveen (1828-1869) & Klaas de Jonge (1831- ) (1851)                                                                                       (Zh/Zevenhuizen/Leek GR)

                     Aaltje Hogeveen (1831-1832)                                                                                                                                              (Zh/Zevenhuizen GR)

                     Bouwe Hogeveen (1833-1913) & Trientje Veenstra (1844->1913) (1865)                                                             (Zh/Zevenhuizen/Leek GR)

                             Marchien Hogeveen (1865-1927) & Eise de Boer (1853- ) (1895)                                                                          (Zevenhuizen/Niebert/Marum GR)

                             Derk Hoogeveen (1868-1868)                                                                                                                                      (Zevenhuizen/Leek GR)

                             Sijtze Hoogeveen (1869-1948) & Johanna Huizing (1877- ) (1898)                                                            (Zevenhuizen/Leek/Leek GR)

                                    Trientje Hoogeveen (1899-1959)

                                    Jantje Hoogeveen (1900-1944)

                                    Bouwe Hoogeveen (1901-1905)

                                    Hendrik Hoogeveen (1904-1974) & Sieuwke van Esch (1932)

                                    Bouwe Hoogeveen (1907-1979) & Janna Ensing (1910- ) (1933)                                                            (Hoogkerk GR/Roden DR/Leek GR)

                                    Jan Hoogeveen (1908-1996)

                                    Marchien Hoogeveen (1913-1915)

                                    Johanna Hoogeveen (1914- ) & Derk Busscher (1912- ) (1941)                                                            (Hoogkerk/Aduard/Leek GR)

                             Derk Hoogeveen (1871- )                                                                                                                                              (Zh/Zevenhuizen GR)

                             Derk Hoogeveen (1874-1934) & Engeltje Pater (1874-1909) (1897)                                                            (Niebert/Zevenhuizen/Marum GR)

                                    Trientje Hoogeveen (1898- ) & Jan Wegter (1897- ) (1923)                                                                           (Marum/Ad/Aduard GR)

                                    Klaaske Hoogeveen (1900- ) & Roelof Homan (1901- ) (1922)                                                            (Leek/Ad/Aduard GR)

                                    Bouwe Hoogeveen (1902- ) & Feikina Dora König (1910- ) (1929)                                                                        (Zevenhuizen/Muntendam/Leek GR)

                                    Jan Hoogeveen (1905- ) & Aukje Dijkstra (1905- ) (1925div)                                                                                    (Zevenhuizen/De Wilp/Marum GR)

                                    Jan Hoogeveen (1905- ) & Etje Oosterhof (1914- ) (1932div1955)                                                            (Zevenhuizen/Peterzijl/Oldekerk/ GR)

                                    Sijtze Hoogeveen (1908- ) & Martje van der Beek (1912- ) (1929)                                                           (Zevenhuizen/Adouard/Leek GR)

                             Derk Hoogeveen (1874-1934) & Froukje Spinder (1862- ) (1910)                                                            (Niebert GR/Harkema-Opeinde FR/Hoogkerk GR)

                             Grietje Hoogeveen (1877-1952) & Wieger Veenstra (1867- ) (1897)                                                            (Niebert/Zevenhuizen/Marum GR)

                             Aaltje Hoogeveen (1879-1879)                                                                                                                                    (Niebert/Niebert GR)

                             Jantje Hoogeveen (1881-1963) & Fokke Bloemsma (1876- ) (1906)                                              (Niebert GR/Lioessens FR/Groningen GR)

                             Gerke Hoogeveen (1884-1961) & Jeltje Koenes (1888- ) (1925)                                                                           (Niebert GR/Terheij DR/Leek GR)

                             Aaltje Hoogeveen (1886-1956) & Derk de Jong (1886- ) (1909)                                                                          (Niebert/Zevenhuizen/Leek GR)

                     Aaltje Hogeveen (1838-1864) & Klaas Wopkes de Jong (<1860)

                     Aaltje Hogeveen (1838-1864) & Pieter Veenstra (1840- ) (1864)                                                                                       (Zh/Zevenhuizen/Leek GR/Assen DR)

              Remktje Bouwes (1805- )

              Jan Bouwes (Hoogeveen) (1807-1872) & Wijtske Siersma (1813- ) (1834)                                                            (Zevenhuizen/Lucaswolde/Leek GR)

              Jan Bouwes (Hoogeveen) (1807-1872) & Marijke Berends Zonderkop (1811-1843) (1837)                               (Zevenhuizen GR/Joure/Zevenhuizen FR)

                     Antje Jans Hoogeveen (1838-1910) & Harm Bentum (1836- ) (1862)                                                            (Leek GR/Dwingeloo/Diever/wingeloo DR)

                     Berendje Jans Hoogeveen (1841-1844)                                                                                                                             (Assen DR/Ooststellingwerf FR)

              Jan Bouwes (Hoogeveen) (1807-1872) & Jantje Vogelsang (1804-1882)                                                                            ( /Diever/ DR)

              Remtje Bouwes (Hoogeveen) (1810-1865) & Otte Jans Kruims (1803-1847) (1833)                                                    (Zevenhuizen GR/Roden/Norg DR)

              Remtje Bouwes (Hoogeveen) (1810-1865) & Jannes Hendriks Pater (1802-1879) (1851)                                                    (Zh/Zevenhuizen/Leek GR)

              Jurrien Bouwes Hogeveen (1816-1834)                                                                                                                                    (Zh/Zevenhuizen GR)

       Bouke Sijtzes Hoogeveen (1796-1870) & Aukje Tijmens (Jasper) (1798-1882) (1821)                                   (Wijneterp/Ureterp FR/Zevenhuizen/Kloosterveen GR)

              Aaltje Hoogeveen (1821-1903) & Jan Cornelis Jagt (1825-1897) (1845)                                                                           (Zevenhuizen GR/Smilde/Sleen DR)

              Martje Hogeveen (1822-1902) & Willem Alberts (1822-1881) (1846)                                                                           (Leek GR/Smilde DR/ )

              Martje Hogeveen (1822-1902) & Jan Jacht (1819- ) (1882)                                                                                                  (Leek GR/Smilde/Sleen DR)

              Sijtze Hogeveen (1824-1827)                                                                                                                                                      (Leek/Leek GR)

              Aafke Hoogeveen (1826-1838)                                                                                                                                                   (Leek/Leek GR)

              Tijmen Boukes Hogeveen (1827-1900) & Anna Margrieta Olijve (1829-1859) (1852)                                                    (Zevenhuizen GR/Smilde/Assen DR)

                     Bouke Hoogeveen (1853-1884) & Henderkien Popken (1853- ) (1880)                                                            (Assen/Assen/Assen DR)

                     N.N. Hoogeveen (1855-1855)                                                                                                                                              (Assen/Assen DR)

                     Peter Hoogeveen (1859- )                                                                                                                                                    (Assen DR)

              Tijmen Boukes Hogeveen (1827-1900) & Aaltje de Bos (1835-1864) (1862)                                                            (Zevenhuizen GR/Smilde/Assen DR)

                     Aukje Hoogeveen (1863-1868)                                                                                                                                            (Assen/Assen DR)

                     Willem Hoogeveen (1864-1865)                                                                                                                                         (Assen/Assen DR)

              Tijmen Boukes Hogeveen (1827-1900) & Paludina Halensis Drenth (1838-1895) (1865)                                                    (Zevenhuizen GR/Smilde/Assen DR)

                     Trientje Hogeveen (1866-1938) & Goosem Boers (1860- ) (1886)                                                                           (Assen/Smilde/Smilde DR)

                     Auke Hogeveen (1868-1952) & Harmtje Brink (1874- ) (1898)                                                                                       (Assen/Anloo/Assen DR)

                             Tijmen Hogeveen (1898-1919)                                                                                                                                     (Vries/ DR)

                             Hinderkien Hogeveen (1900-1992) & Henderikus Steen (1920)                                                                           (Vries/ / DR)

                             Abel Hoogeveen (1902-1904)                                                                                                                                      (Vries/ DR)

                             Abel Hoogeveen (1904-1904)                                                                                                                                      (Vries/ DR)

                             Abel Hoogeveen (1907-1981) & Grietje Hageman (1908- ) (1932)                                                            (Vries/Norg/Assen DR)

                                    Auke Hogeveen (1934-2008) & Iemina Suzanna Rumpel (1960)

                                           Susanna Grietje Hoogeveen (1961- )

                                           Richard Hoogeveen (1966-2001)

                             Paulus Helenses Hogeveen (1911-1982) & Hillegiena Stel                                                                                       (Vries/ / DR)

                     Hendrikje Hogeveen (1871-1948) & Albert Alberts (1867- ) (1895)                                                                           (Assen/Vries/Vries DR)

                     Tieman Hogeveen (1874-1948) & Jantje Alberts (1871-1896) (1896)                                                                           (Assen/Vries/Vries DR)

                             Tiemen Hogeveen (1896-1948)                                                                                                                                   (Assen/ DR)

                     Tieman Hogeveen (1874-1948) & Pietje Kikstra (1876- ) (1897)                                                                                       (Assen/Assen/Assen DR)

                             Trientje Christina Hogeveen (1898-1997) & Jacobus Meijer (1920)                                                            (Assen/ / DR)

                             Paludana Halensis Hogeveen (1900-1968) & Hendrik Gerit van Vendeloo (1921)                                                 (Assen/ / DR)

                             Ijpe Hogeveen (1901-1970) & Wiechertje Wobben (1903- ) (1925)                                                            (Assen/Odoorn/Assen DR)

                             Auke Hogeveen (1904- ) & Catharina Lameris (1905- ) (1930)                                                                           (Assen/Assen/Assen DR)

                             Geesje Hogeveen (1908-1976) & Hendrik de Vries (1939)                                                                                       (Assen/ / DR)

                             Pieter Hogeveen (1910-1984) & Geesje Geertsema (1909- ) (1930)                                                            (Assen/Rolde/Assen DR)

                             Dirkje Hoogeveen ( - ) & Rikkert H. van Rhee                                                                                                            (Assen/ / DR)

                     Everdina Hoogeveen (1878-1954) & Gerrit de Ruiter (1878- ) (1902)                                                                           (Assen DR/Fougum/Leeuwarden FR)

              Sijtze Hogeveen (1831- ) & Henderkien Rolleman (1824-1898) (1853)                                                                           (Leek GR/Avereest/Assen DR)

              Feike Hogeveen (1832-1835)                                                                                                                                                      (Zevenhuizen/Niebert GR)

              Albert Hogeveen (1835-1895) & Wijbrigjen Gerrits Wijkstra (1827- ) (1858)                                                            (Marum GR/Opsterland FR/Assen DR)

                     Bouke Hoogeveen (1859-1940) & Zwaantje Breedvelt (1865- ) (1884)                                                            (Assen/Borger/Emmen DR)

                             Albert Hoogeveen (1885- ) & Rolina Zwart 1920)

                             Geertruida Hoogeveen (1886- ) & Fake Koens (1910)

                             Wijbrigjen Hoogeveen (1889- ) & Wietse Douwsma (1906)

                             Arend Jan Hoogeveen (1891-1922) & Frouwkje Mulder (1919)

                             Aukje Hoogeveen (1893-1897)

                             Pieter Hoogeveen (1896-1865) & Trientje Kievit (1920)

                                    Bouke Hoogeveen (1921- ) & R. Onrust

                                    Roelofje Hoogeveen (1922-2003) & Johannes Hommes (1952)

                                    Zwaantje Hoogeveen (1922-2001) & Franciscus Gerardus Leonardus Vermij (1950)

                                    Hilbert Hoogeveen (1923-1983) & Hendrika Dijkstra (1930-2012)

                                           Ria Hoogeveen (1954- ) & Piet Wijbenga

                                           Hilda Hoogeveen (1956- ) & Henk Nijhuis

                                           Carin Hoogeveen (1958- ) & Luuk Vosslamber

                                           Pieter Hoogeveen (1960- ) & Helmi Vuurboom

                                    Geertruida Hoogeveen (1924- )

                                    Roelofje Hoogeveen (1924-2010) & Gerrit Jan Tiggelaar

                                    Albert Hoogeveen (1931-1998) & Berendina Hendrika Roode (1965)

                                    Anna Hoogeveen (1932-2000)

                             N.N. Hoogeveen (1898-1898)

                             Aukje Hoogeveen (1899- ) & Wicher Rink (1894- ) (1920)                                                                                       (Emmen/Emmen/Emmen DR)

                             Henderika Hoogeveen (1901-1903)

                             Sietze Hoogeveen (1904- ) & Jantje Karst (1924)                                                                                                     (Groningen GR)

                                    N.N. Hoogeveen (1924-1924)

                             Gerrit Hoogeveen (1907- )

                             Kornelis Hoogeveen (1905-1907)

                     Gerrit Hoogeveen (1860-1906)

                     Aukje Hoogeveen (1861-1862)

                     Aukje Hoogeveen (1863-1944) & Jannes Homan (1860- ) (1886)                                                                                       (Assen/Rolde/Emmen DR)

                     Aukje Hoogeveen (1863-1944) & Adriaan Post (1930)                                                                                                   (Assen/ / DR)

                     Hinderkien Hoogeveen (1865-1955) & Harm Arends (1862- ) (1885)                                                                           (Assen/Emmen/Emmen DR)

                     Sietze Hoogeveen (1868-1939) & Fenna Bruintjes (1867-1943) (1891)                                                            (Norg/Odoorn/Emmen DR)

                             Albert Hoogeveen (1890-1968) & Lammechien Hof (1895- ) (1914)                                                            (Emmen/Emmen/Emmen DR)

                             Wiebrigje Hoogeveen (1892-1897)

                             N.N. Hoogeveen (1893-1893)

                             Jan Hoogeveen (1895-1807)

                             N.N. Hoogeveen (1895-1895)

                             Leentje Hoogeveen (1897-1907)

                             Bouke Hoogeveen (1898-1907)

                             N.N. Hoogeveen (1900-1900)

                             Wiebrigje Hoogeveen (1901-1906)

                             Derk Hoogeveen (1904-1907)

                             Harm Hoogeveen (1906-1957) & Janna Wolbers

                             Leentje Hoogeveen (1910-1910)

              Jenke Hoogeveen (1837- )                                                                                                                                                           (Leek GR/ )

              Feike Hogeveen (1840-1877) & Nandina Harmanna Vijfschaft (1842- ) (1867)                                                            (Nuis GR/Assen/Assen DR)

                     Geert Hoogeveen (1868-1968) & Lammechien Bartels (1866- ) (1895)                                                            (Assen/Odoorn/Assen DR)

                             Nandina Harmanna Hoogeveen (1896-1947) & Gerrit Herman Plagman (1926)

                             Albertien Hoogeveen (1898-1988) & Gerrit Groeneveld (1923)

                             Feike Hoogeveen (1900-1970) & Grietje Lutgert (1927)

                             Albert Hoogeveen (1905-1981) & Aaltje Tebbertman (1935)

                             N.N. Hoogeveen (1907-1907)

                     Bouke Hoogeveen (1869-1869)

                     N.N. Hoogeveen (1870-1870)

                     N.N. Hoogeveen (1871-1871)

                     Aukje Hogeveen (1872- ) & Hendrik Herman de Lassacquere (1873- ) (1893)                                                            (Assen DR/Kampen/Kampen OV)

                     Bauke Hogeveen (1875-1875)                                                                                                                                             (Assen/Assen FR)

                     Jantje Hogeveen (1876-1876)

                     Martje Hogeveen (1876-1876)

              Aafke Hoogeveen (1842-1901) & Jan Bijl (1847- ) (1870)                                                                                                      (Assen/Assen/Assen DR)

              Martha Hoogeveen (1846-1930) & Jan Zwiers (1840- ) (1867)                                                                                            (Assen DR/Kampen OV/Assen DR)

 

 

Schoterland, Heerenveen FR

 

•Roelof Klaases  (~1695- ) & Uilkjen Gerrits (1719)                                                                                                                              (Hv/Hv/Heerenveen FR)

       Klaas Roelofs (1720-1784) & Wapke Sieuwes (1751)

              Jakob Klazes (Hogeveen) (1753-1827) & Romkjen Marcus van Terwisga (1783)                                                                        (///Mildam FR)

                     Waapke Jacobs (Hogeveen) (1783-1826) & Pieter Ijntzes Nijenhuis (1809)                                                                       (Jubbega FR)

                     Marcus Jacobs (Hogeveen) (1788-1847) & Foekjen Roels (Heida) (1788-1870) (1809)                                                    (Langezwaag/ / /Nijehorne FR)

                             Jacob Marcus (Hogeveen) (1809-1876) & Jeltje Wijtzes van der Sluis (1833)

                                    Marcus Jacobs Hogeveen (1834- )

                                    Marcus Jacobs Hogeveen (1835-1906) & Hijlkjen Sietzes van der Sluis (1861)

                                    Wietze Jacobs Hogeveen (1837- )

                             Jacob Marcus (Hogeveen) (1809-1876) & Janke Jelles Kerkstra (1839)

                                    Jelle Jacobs Hogeveen (1848-1917) & Houkje Tolsma (1884)

                                           Jacob Marcus Hogeveen (1885- ) & Harmina Cornelia Mulder (1913)

                                    N.N. Hogeveen (1855-1855)

                             Janke Marcus Hogeveen (1813-1840) & Meine Tjerds Meina (1834)

                             Romkjen Terwisga Marcus Hogeveen (1816- ) & Jacob Rijkeles van der Zee (1838)

                             Roel Marcus Hogeveen (1822-1892) & Minke Jelles Nijenhuis (1847)

                                    Foekjen Roels Hogeveen (1848-1927)

                                    Jelle Roels Hogeveen (1851-1895) & Anna Maria Siebenga (1881)

                                           Mina Hogeveen (1883- ) & Anne Veenbas (1908)

                                                  Jelle Roel Hogeveen (1913-2001)

                                           Popke Hogeveen (1885- ) & Dirk Wiebrens Kornelis (1910)

                                           Roelofje Hogeveen (1890-1923)

                                    Marcus Roels Hogeveen (1855-1900)

                                    N.N. Hogeveen (1861-1861)

              Sieuwe Klazes (Radema) (1755-1821)

              Metje Klazes (Hogeveen) (1758-1847) & Lijkele Marcus van Terwisga (1785)

              Ijnske Klazes (Hogeveen) (1760-1841) & Sjoerd Sipkes Luxwolda (1784)

              Ijnske Klazes (Hogeveen) (1760-1841) & Hijlke Hijlkes de Jong (1801)

              Roelof Klazes (Oostwoud) (1763-1824)

              Jan Klazes (1766- )

              Vrouke Klazes (1771- )

 

•Aate Jaspers (1707- ) & Eltje Roels                                                                                                                                                         (Heerenveen/ / FR)

       Titje Ates (1732- ) & Hendrik Egberts (<1763)                                                                                                                                (Oudehorne/ / FR)

       Loltje Ates (1740- )                                                                                                                                                                               (Oudehorne FR)

       Roel Ates (1743- )                                                                                                                                                                                 (Oudehorne FR)

       Antje Ates (1746- )                                                                                                                                                                               (Oudehorne FR)

       Hendrik Ates (Hoogeveen) (1737-1822) & Jantje Rinkes (1738-1821) (1764)                                              (Oudehorne/Hz/Nieuwehorne/Hornsterzwaag FR)

              N.N. Hendriks (1764- )                                                                                                                                                                 (Oudehorne FR)

              Joeke/Euke Hendriks (Hoogeveen) (1771-1831) & Annegjen Hendriks (van der Hout) (1782-1835) (1802)        (Jubbega/ /Nieuwehorne/Hornsterzwaag FR)

                     Hendrik Joekes (1804-1806)                                                                                                                                                (Oudehorne/ FR)

                     Hendrik Joekes (1807-1888)                                                                                                                                  (Hoornsterzwaag/Ter Idzard/Oldeholtwolde FR)

                     Tijttje Joekes (Hoogeveen) (1809-1890) & Harmen Egberts Hoekstra (1802-1885) (1835)                    (Jubbega/Ter Idzard/Weststellingwerf FR)

              Aaffjen/Aafke Hendriks (Hoogeveen) (1774-1847) & Jan Martens (de Boer) (1808)                                                         (Hornsterzwaag/Terwispel/Opsterland FR)

              Ate Hendriks (1779- )                                                                                                                                                                   (Hornsterzwaag FR)

              Rinke Hendriks (Hoogeveen) (1782-1830) & Lijsbert Sakes (Gaastra) (1789-1835) (1810)                                     (Donkerbroek/Hz/Hoornsterzwaag FR)

                     Aate Rinkes Hogeveen (1812-1882) & Petronelle Rijksen (1819-1880) (1843)                                                               (Donkerbroek FR/Af/Amersfoort UT)

                             Rinke Aates Hoogeveen (1844-1913) & Barendje van Veldhuizen ( -1930) (1870)                                                     (Amersfoort UT/Hl/Hoevelaken GD)

                                    Arie Hoogeveen (1871-1875)

                                    Aart Hoogeveen (1873-1929) & Neeltje Veenendaal (1877- ) (1899)                                                            (Hoevelaken/Ede/Ede GD)

                                           Rinke Hoogeveen (1900-1975) & Annetta Cornelia Frederika Tapperwijn (1926)                                    (Ede GD/ /A’dam NH)

                                           Rinke Hoogeveen (1900-1975) & Johanna Cornelia Bilkert (1933)                                                (Ede GD/ / )